Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Din arbetstid /  För dig som jobb inom enskild eller privat sektor

Om det företag du arbetar på har ett kollektivavtal regleras din arbetstid i arbetstidsavtalet. Om inte regleras den av arbetstidslagen.

Arbetstidsavtalet gäller i princip för alla tjänstemän. Avtalet ersätter i huvudsak bestämmelserna i arbetstidslagen. Bestämmelserna i arbetstidsavtalet gäller dock inte tjänstemän i företagsledande ställning. Det finns även undantag genom överenskommelser.

Arbetsgivaren och tjänsteman, som träffar överenskommelse om att tjänstemannen ska ha rätt till längre semester (30 dagar) istället för rätt till särskild övertidskompensation, kan även komma överens om att tjänstemannen ska vara undantagen från arbetstidsavtalet. Detsamma gäller om arbetsgivaren och Akademikerföreningen träffar överenskommelse om kompensation i lön i stället för rätt till särskild övertidsersättning.

Även för arbetstagare som har oreglerad arbetstid finns emellertid viss reglering av arbetstidens omfattning. Avtalade avsteg från lagen får inte strida mot EG-direktivet om arbetstid. Enligt detta direktiv får arbetstiden högst omfattar 48 timmar per vecka (inklusive övertidsarbete) i genomsnitt under en period om 4 månader. I direktivet finns också skyddsregler om dygns och veckovila. Arbetsmiljölagen ger också ett visst skydd mot alltför stora arbetstidsuttag.