Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Din arbetstid /  För dig som jobbar statligt

För dig som är anställd i statlig sektor ersätter Villkorsavtal-T, arbetstidslagen när det gäller arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar. Observera att avvikelser från Vilkorsavtal-T kan finnas i ditt lokala kollektivavtal, vilket betyder att särskilda regler kan gälla på just den myndighet där du arbetar.

Arbetstidens längd och förläggning
Om du arbetar heltid och normalt har din ordinarie arbetstid förlagd till måndag - fredag (så kallad kontorsarbetstid) är den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden för helgfri måndag - fredag 39 timmar och 45 minuter.

Den ordinarie veckoarbetstiden ska normalt vara förlagd till måndag - fredag på de tider som bestäms i ett lokalt kollektivavtal. Ett lokalt kollektivavtal kan även innefatta flextidsbestämmelser och bestämmelser om förläggning av arbetstiden över samtliga veckodagar, det vill säga även lördag och söndag.

För vissa anställda vid universitet och högskolor samt vid statliga skolor finns särskilda bestämmelser om arbetstid. Kontakta DIK för mer information angående detta.

Enskild överenskommelse
Du och din arbetsgivare kan även genom en så kallad enskild överenskommelse avtala om att du ska ha oreglerad arbetstid eller att din ordinarie veckoarbetstid ska förläggas på ett sätt som avviker från vad som i övrigt gäller på myndigheten. En sådan överenskommelse ska vara skriftlig och får avse en period om högst ett år. Om din arbetsgivare väcker frågan om att träffa en enskild överenskommelse om oreglerad arbetstid med dig, kontakta den lokala Saco-S-föreningen eller rådet eller förbundet för information.

Observera också att den lokala arbetstagarorganisationen (Saco-S-föreningen eller rådet) ska informeras innan en sådan överenskommelse träffas.