Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Din arbetstid /  För dig som jobbar statligt /  Deltidsarbete, mertid och mertidstillägg

Vid deltidsarbete är veckoarbetstiden proportionell i förhållande till veckoarbetstiden vid heltidsarbete. Efter överenskommelse med din arbetsgivare kan deltidsarbetet även förläggas så att antalet arbetsdagar i en vecka eller i genomsnitt för en vecka understiger fem dagar, så kallad koncentrerad deltid. Särskilda regler gäller för beräkning av frånvaro m m för arbetstagare med koncentrerad deltid. Kontakta förbundet för mer information angående detta.

Du som arbetar deltid är skyldig att arbeta utöver den ordinarie dagliga arbetstiden när din arbetsgivare bedömer att det finns särskilda skäl för det (mertid). Mertidsarbetet får dock inte sträckas ut till tid som går utöver det ordinarie arbetstidsmåttet för heltidsarbetande. Observera att arbete på mertid anses som arbete på ordinarie arbetstid. Utöver arbete på mertid kan du även vara skyldig att arbeta övertid.

Under ett kalenderår får din uttagna mertid och övertid sammanlagt vara högst 200 timmar. Mertiden får dock inte överstiga 175 timmar under ett kalenderår.

Arbete på mertid ska i första hand utföras av personal som frivilligt åtar sig detta, men arbetsgivaren kan även beordra mertidsarbete. Är du partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller för vård av barn är du dock inte skyldig att arbeta på mertid. Du som är delpensionsledig är skyldig att arbeta på mertid högst 25 timmar per kalenderår.

Om du efter beslut av din arbetsgivare har arbetat på mertid har du rätt till ersättning. Det är viktigt att hålla i minnet att arbetsgivaren måste ha beordrat eller godkänt arbete på mertid för att ersättning ska kunna utgå. Ersättning kan lämnas i form av kompensationsledighet eller pengar, mertidstillägg. Ersättningen ska lämnas i den form som du önskar, om inte din arbetsgivare av särskilda skäl bestämmer annat. Kompensationsledighet ska omfatta lika lång tid som mertiden.

Mertidstillägg beräknas med ett belopp för timme som motsvarar din lön uppräknad till den lön som motsvarar full ordinarie arbetstid och därefter dividerad med 165. Mertidstillägg betalas inte för kortare tid än 15 minuter i följd.