Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Din arbetstid /  Övertid

Som övertid räknas arbetstid utöver din ordinarie dagliga arbetstid. Övertiden ska vara beordrad eller godkänd i efterhand av arbetsgivaren.

När "särskilda skäl" föreligger får högst 150 timmar allmän övertid tas ut per kalenderår. Uttaget av övertid får inte överskrida 48 timmar per fyraveckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad. Om övertiden kompenseras med ledig tid (kompensationsledighet) gäller att när du har fått ut den lediga tiden får arbetsgivaren åter utnyttja de övertidstimmar som kompenserats. Dessa övertidstimmar förs alltså tillbaka till utrymmet för allmän övertid. Under ett kalenderår får emellertid maximalt 75 övertidstimmar återföras.

Utöver den allmänna övertiden får, om synnerliga skäl föreligger, en extra övertid tas ut. Uttag av extra övertid upp till högst 75 timmar per år kan ske efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och de lokala facken.

Erfordras ytterligare övertidsarbete måste arbetsgivaren ansöka om extra övertidsuttag till förbundet. Härvid kan högst ytterligare 75 timmar per år tas ut i form av övertid. Utöver arbetstidsavtalet gäller reglerna i arbetstidslagen om raster, pauser, nattvila och veckovila. Från dessa regler finns många avvikelser genom olika lokala överenskommelser. Kontakta din lokala facklig företrädare eller kansliet för aktuell information.

Om kollektivavtal saknas får högst 200 timmar allmän övertid tas ut under ett kalenderår. Arbetsgivaren kan ansöka hos Arbetarskyddsstyrelsen om uttag av extra övertid med högst 150 timmar, under ett kalenderår.

Övertidskompensation

Övertidskompensation utgår om du inte har träffat överenskommelse med arbetsgivaren om att övertidskompensationen ska ersättas på annat sätt. Övertiden måste vara godkänd av arbetsgivaren.

Övertidsarbetet kompenseras antingen i pengar (övertidsersättning) eller i form av ledig tid (kompensationsledighet). Hur stor övertidsersättningen är framgår av kollektivavtalet. Saknas kollektivavtal måste frågan om övertidskompensation regleras i ditt anställningsavtal för att du ska ha rätt till övertidsersättning.