Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  HANDBOKEN /  Checklista inför en förhandling

Här finns exempel vad du kan tänka på i förberedelsen före en förhandling och tips under förhandlingen. Nedan finns även en mall för förhandlingsprotokoll som du kan ladda ner.

Före förhandlingen:

 • Vad gäller förhandlingen? Vad har orsakat ärendet?
 • Vilka regler i lag och avtal kan bli aktuella?
 • Behöver du läsa på något, eller behöver du konsultera eller involvera andra?
 • Vem/vilka ska genomföra förhandlingen?

Förankring, information och diskussion:

 • Vad anser majoriteten av medlemmarna? Den enskilde medlemmen?
 • Är något oklart? Vad finns det för underlag, utredningar etc.?  Har du fått tillräckligt underlag?  Om du tänker åberopa skriftliga handlingar, tänk på att du liksom arbetsgivaren har en skyldighet att visa skriftliga handlingar som du åberopar vid en förhandling.
 • Tidpunkt för förhandlingen?
 • Behövs rådgivning från förbundskansliet? Kontakta gärna din ombudsman.

Information till medlemmarna:

 • Förhandlingar – vad gäller de, varför pågår de, när ska de hållas?
 • Lämna information efter förhandlingen.
 • Lämna en redogörelse för förslagets konsekvenser.
 • Enskilt medlemsärende – sekretess råder om inte medlemmen godkänt
  att information sprids.

Under förhandlingen:

 • Diskutera gemensamma sätt att lösa problem.
 • Du har alltid möjlighet att ajournera för rådgivning, utredning och förankring.
 • Var tydlig om enskild medlems rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
 • Det är arbetsgivarens ansvar att föra protokoll.
 • Kom överens om när förhandlingen kan anses vara avslutad. Vi rekommenderar att den är  avslutad när protokollet är justerat av alla parter.