Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Uppsägning /  Vad gäller vid uppsägning?

Vad gäller vid uppsägning?

Omplacering
Har jag rätt till det? Vad händer om jag tackar nej?

Svar: Trots att det kanske är just din tjänst som ska dras in behöver det inte vara du som drabbas av uppsägning på grund av arbetsbrist, du kan ha rätt att bli omplacerad till en annan tjänst. Men då måste du anses ha tillräckliga kvalifikationer för att omplaceras till denna tjänst. Uppsägningen gäller endast om du inte anses ha tillräckliga kvalifikationer för att omplaceras till någon ledig tjänst. Observera att arbetsgivaren inte är skyldig att inrätta en ny befattning.

Turordning och återanställning
Gäller alltid sist-in-först-ut? Gäller särskilda regler för mig som jobbar statligt?

Svar: Vid arbetsbrist kan arbetsgivaren inte säga upp vem som helst efter eget tycke, hen måste följa en viss turordning. Vilken plats du som anställd får i denna turordning bestäms efter hur länge du varit anställd. Du som sagts upp på grund av arbetsbrist har under uppsägningstiden och nio månader därefter företrädesrätt till återanställning, förutsatt att du varit anställd mer än tolv månader. Om det inte finns en ledig befattning att omplacera dig till kanske det ändå inte är du som kommer att bli uppsagd. Innan uppsägningsförfarandet börjar ska din arbetsgivare och din lokala fackförening tillsammans upprätta turordningslistor. Om du har en tidsbegränsad anställning, till exempel vikariat, projekt eller liknande, kan du inte vara med på listorna eftersom din anställning upphör vid bestämd tidpunkt. För anställda inom turordningskretsen upprättas en turordningslista. Här ska din sammanlagda anställningstid anges eftersom längre anställningstid ger företräde till fortsatt arbete enligt "sist-in-först-ut-principen". Turordningskretsen omfattar anställda inom samma avtalsområde på en driftsenhet.  För dig som är statligt anställd gäller ett särskilt turordningsavtal, TurA-S. Det innebär i princip att du blir placerad i samma turordningskrets som andra tjänstemän med likartade arbetsuppgifter. Det innebär också att all statlig anställningstid får tillgodoräknas oavsett arbetsgivare och arbetsuppgifter. Beroende på din plats i turordningslistan kan du alltså ha rätt till någon av de tjänster som finns kvar i den nya organisationen. En förutsättning är dock att du har tillräckliga kvalifikationer för denna tjänst. Med tillräckliga kvalifikationer menas att du ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt krävs av den som söker det arbete det är frågan om.

Varsel
Vilka regler gäller?

Svar: Arbetsförmedlingen ska varslas om din arbetsgivare ämnar säga upp fem eller fler arbetstagare. Arbetsgivaren behöver inte varsla den lokala fackföreningen eller motsvarande innan uppsägningarna, istället ska arbetsgivaren förhandla enligt MBL och LAS. Det är vanligt att arbetsgivare ändå "varslar" enskilda arbetstagare om att de kommer att sägas upp.  Kontrollera med din lokala fackliga företrädare om arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet. Om tidsbegränsade anställningar inte kommer att förlängas ska arbetsgivaren varsla den lokala fackföreningen eller motsvarande som då har möjlighet att begära överläggning.

Uppsägningsbeskedet
Vilka skyldigheter har arbetsgivaren att informera mig?

Svar: Om det efter förhandlingar konstateras att du måste sägas upp måste arbetsgivaren ge dig ett skriftligt uppsägningsbesked. Det kan lämnas till dig personligen eller skickas med rekommenderat brev. I beskedet ska anges hur du ska göra om du vill ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd. Det ska också framgå om du har företrädesrätt till återanställning. Om du måste anmäla till arbetsgivaren att du vill ta din företrädesrätt i anspråk ska detta anges i uppsägningsbeskedet.

Ogiltigförklaran 
När kan man ogiltigförklara en uppsägning?

Svar: Det finns regler för hur en uppsägning ska gå till. Du kan ogiltigförklara uppsägningen om arbetsgivaren inte först prövat omplacering eller om du anser att uppsägningen skett på felaktiga grunder trots att arbetsgivaren anfört arbetsbrist som motiv. Ogiltigförklaran ska ske inom 14 dagar efter det att uppsägningen skedde.

Skadestånd 
När kan man kräva skadestånd för ogiltig uppsägning?

Svar: Om uppsägningen strider mot turordningen, om den inte föregåtts av vederbörlig MBL-förhandling eller om den inte uppfyller de formella kraven har du rätt att kräva skadestånd av arbetsgivaren. Yrkande om skadestånd ska göras inom fyra månader. 

Uppsägningstiden 
Hur lång är den?

Svar: Hur lång uppsägningstid du har rätt till varierar beroende på var du är anställd och din anställningstid, det vill säga vilket kollektivavtal du har på din arbetsplats. Om ni inte har kollektivavtal gäller reglerna i LAS, vilka inte kan underskridas. Det bör framgå av ditt anställningsbevis vilken uppsägningstid du har.  Under uppsägningstiden har du rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner, även om du inte har några arbetsuppgifter. Du har också rätt att söka jobb och gå på anställningsintervju på betald arbetstid. 

Semester
Måste jag ta ut min intjänade semester innan uppsägningstidens slut?

Svar: I samband med sista löneutbetalningen ska ersättning för intjänade semesterförmåner och andra innestående lönekrav regleras. Arbetsgivaren får inte tvinga dig att ta ut dina sparade och intjänade semesterdagar under uppsägningstiden. Observera att detta inte gäller om du har längre uppsägningstid än sex månader. 

Din lokala fackförening
Vad gör jag om det inte finns någon sådan?

Svar: Innan din arbetsgivare vidtar åtgärder ska denne förhandla med din lokala fackliga organisation. I kommuner och landsting finns oftast en lokal fackförening eller ett ombud. Är du statligt anställd tillhör du Saco-föreningen på din arbetsplats. Du som arbetar på ett privat företag tillhör den lokala akademikerföreningen. Den kan gå under många olika namn, oftast kallas den akademikerföreningen. Föreningen företräder dig som DIK-medlem och alla andra Saco-medlemmar på din arbetsplats. Om ni inte har en lokal facklig förtroendeman på din arbetsplats är det en god idé att utse en sådan. Det är de lokala fackliga förtroendemännen som förhandlar för dig i första hand. Saknar din arbetsplats lokalombud eller motsvarande ska du kontakta kansliet för förhandlingshjälp vid eventuella uppsägningshot. Detsamma gäller dig som arbetar på ett företag som saknar kollektivavtal med förbundet.