Start /  Nyheter /  DIK kommenterar Kulturarvspolitik
15 2016
DEC

DIK är överlag positiva men ser en del brister.
Foto: Shutterstock

Förra veckan presenterade regeringen lagrådsremissen ”Kulturarvspolitik”. DIK är överlag positiva till lagrådsremissens inriktning men ser också ett antal brister.

Inriktningen på lagrådsremissen och kulturarvsarbetet går på ett övergripande plan i samma riktning som DIK:s prioriteringar inom musei- och kulturarvsområdet, där deltagande, dialog, delaktighet, digitalisering och demokrati är nyckelbegrepp.

I remissvaret till museiutredningen påpekade DIK att det behövs ett tydligare fokus på digitalisering och att museisektorns samarbete med utbildningsväsendet borde ha analyserats mer utförligt. DIK välkomnar därför att dessa delar nu också lyfts upp i lagrådsremissen.

Däremot ställer vi oss frågande till varför det i ändamålsparagrafen inte har skrivits in att det är samhällets demokratiska utveckling som det ska verkas för. Resultatet kan bli en ramlag utan riktning. I bibliotekslagen är det tydligt uttryckt, det borde det vara även i museilagen.

DIK är positiva till en museilag och en mer principiell styrning av sektorn men ifrågasätter vad ännu en sanktionslös lag betyder – liksom i bibliotekslagen får ett lagbrott här inga egentliga konsekvenser.

I övrigt välkomnar DIK en arkivutredning, pliktlagsutredning och ser fram emot att det genom ett utökat uppdrag till Riksantikvarieämbetet skapas en nationell nod för Sveriges museer. Detta finns idag inom såväl arkiv- som biblioteksområdet genom Riksarkivet och Kungliga biblioteket. Ett utökat uppdrag till Riksantikvarieämbetet skulle ge även museiområdet en nationell nod, vilket ger en bättre balans inom ABM-området.

Det är även positivt att lagrådsremissen markerar professionernas betydelse för museernas utveckling och verksamhet. Rätt kompetens och hög kompetens är en förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet.

Slutligen, regeringen skriver i lagrådsremissen i samband med Riksutställningars inrättande inom Riksantikvarieämbetet att den ”avser att verka för att antalet arbetstillfällen på Gotland inte minskar”. Det finns dock oro för neddragningar som följd av de aviserade förändringarna, därför utgår vi från att skrivningen betyder att antalet arbetstillfällen faktiskt inte kommer att minska. En framgångsrik sammanslagning kräver att personalen är med i processen, en hög grad av oro för den egna arbetssituationen kommer att försvåra processen märkbart.

Kommentarer:

  1. Inga kommentarer sparade.

    Bli först med att kommentera artikeln ovan!

 

Lägg till ny kommentar:

Prenumerera på kommentarer
DIK:s kommentarspolicy