Start /  Nyheter /  Nya avtal tecknade
04 2016
MAJ

28/4 träffades avtal på Svensk Handels område och 3/5 för Svensk Scenkonst.

Svensk handel:

  • Avtalsperiod 1 år, 20160501—20170430
  • 2 % löneökning i form av stupstock
  • System för deltidspension om 0,2 % avsättning och möjlighet att från 62 års ålder gå ner i arbetstid
  • Ny lydelse i § 2.3 avseende företrädesrätten

Företrädesrätt för tidsbegränsade anställningar

Företrädesrätten till återanställning gäller inte tidsbegränsad anställning som bedöms få en varaktighet av högst 6 veckor. Företrädesrätt gäller dock om det i direkt anslutning till varandra ingås flera anställningar som sammantaget är längre än 6 veckor. (Nuvarande avtal anger 14 kalenderdagar.)

Redaktionella ändringar har genomförts i avtalet. Vi vill särskilt lyfta fram en skrivning i § 11.5 Föräldralön där ett förtydligande görs av vad föräldralön är.

Vi har även valt att presentera föräldralönens intervaller i form av en tabell för att öka läsbarheten. Vi betonar särskilt att det inte är frågan om någon materiell förändring.

Parterna ställer sig positiva till den arbetsgrupp inom likabehandling i arbetslivet som tillsatts inom industrin. Frågan om jämställdhet inom arbetslivet ur ett praktiskt perspektiv mm kommer att utredas. Parterna kommer gemensamt att följa detta uppdrag och dess arbete och slutsatser.

Löneavtalet innehåller två förändringar: 

  • Tillägg i 2.2 Löneökningar  ”Marknadskrafterna och de lokala parternas syn på lönestrukturen i företaget påverkar också lönerna.”
  • Ny skrivning i 7. Tillämpningsregler och 7.1 Begreppet företag ” I det fall ett företag har sin verksamhet förlagd till olika orter eller om det på samma ort har flera enheter avses med ”företag” vid beräkningen av ramen för lönehöjningar företaget som helhet.”

Sammanfattning av förhandlingarna

Hela förhandlingsperioden har Svensk Handel, i princip, haft fokus på att ersätta Unionens siffersatta individgaranti med en handlingsplan för löneutveckling. Unionen var inte intresserade av denna förändring. Oceaner av tid att använts till denna diskussion som Akademikerförbunden inte deltog i.

Akademikerförbundens yrkanden noterades och diskuterades. Särskilt inkopplingsfrågan har drivits intensivt, dock utan resultat.