Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s expertgrupper

DIK:s förbundsstyrelse arbetar för att uppfylla de mål som kongressen bestämt. Som stöd i det arbetet utser styrelsen expertgrupper med uppdrag att lösa specifika frågor. Det kan handla om korta och koncisa uppdrag som att planera DIK:s medverkan i en konferens eller långa och svårlösta uppdrag som att öka rörligheten på arbetsmarknaden för DIK-yrkena.

DIK:s förbundsstyrelse beslutar om vilka expertgrupper som ska tillsättas och vilka personer som ska ingå i dem. Expertgrupperna kan vara professionsövergripande eller professionsspecifika. Deras uppdrag, budget och tidplan bestäms av förbundsstyrelsen.

Fackligt arbete är ideellt arbete
Arbetet i DIK:s expertgrupper är ideellt, deltagarna får inga arvoden, men väl ersättning för förlorad arbetsinkomst, resor och andra omkostnader som de har till följd av sitt engagemang.

Uppföljning av expertgruppernas uppdrag
Varje expertgrupp redovisar sitt uppdrag till förbundsstyrelsen. Hur redovisningen ska se ut avgörs redan när förbundsstyrelsen tillsätter expertgruppen och den kan se olika ut beroende på uppdragets art.

Arbetssättet att förbundsstyrelsen utser expertgrupper påbörjades 2010.

Det är lätt att vara med och påverka
Som medlem kan du när som helst lämna förslag på frågor som du skulle vilja att DIK tar tag i. Fyll i så fall i formuläret här nedanför och lämna ditt förslag.

Här intill hittar du mer information om de expertgrupper som är aktiva just nu.

Förslag till ny expertgrupp

JA!