Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s expertgrupper /  Avslutade expertgrupper /  DIK:s expertgrupp för mångfald

I sitt arbete att bli ett mer inkluderande fackförbund har DIK tillsatt en expertgrupp för mångfald. Syftet med gruppens arbete är att DIK ska bli ett öppnare, mer inkluderande och pluralistiskt fackförbund.

Bakgrund
På DIK:s kongress 2012 fördes en diskussion kring förbundets arbete och medvetande kring frågor som rör genus och mångfald. Kongressen ansåg att förbundet inte i tillräckligt hög grad arbetade med dessa frågor. Ett medskick från kongressen var att DIK under kommande kongressperiod skulle arbeta mer med frågor rörande genus och mångfald.

DIK:s styrelse har arbetat vidare med frågan och har fattat beslut om att DIK ska arbeta för att bli ett öppnare mer inkluderande och pluralistiskt fackförbund.

Uppdraget
Syftet med gruppens arbete är att DIK ska bli ett öppnare, mer inkluderande och pluralistiskt fackförbund.

Expertgruppens uppdrag kommer att vara tvådelat. Dels ska den ta fram verktyg för DIK:s förtroendevalda i stort, dels ska den ta fram konkreta förslag på hur förbundsstyrelsen kan arbeta mer normkritiskt.

Gruppen ska

  • Kartlägga problemet, dvs undersöka fördelning och representation med avseende på genus och etnicitet i förbundet i stort och i de olika organen, exempelvis valberedning och expertgrupper. Resultatet ska förankras med styrelsen för diskussion om hur den önskade representationen i förbundet och de valda organen ska se ut.
  • Kartläggningen ska presenteras och diskuteras med deltagare på Hållplats 2014.
  • Utifrån kartläggning och efterföljande diskussioner med förbundsstyrelse och deltagare på Hållplats 2014 ska gruppen ta fram lämpliga verktyg och policydokument.
  • Ta fram plan för implementering av framtagna verktyg och policydokument.

Arbetets förutsättningar
Arbetet löper över ett år och avrapporteras senast vårens sista styrelsemöte 2015.

Uppföljning
Gruppen ska under arbetets gång använda förbundsstyrelsen som referensgrupp för uppkomna frågor.

Gruppens arbete sammanfattas i en verksamhetsrapport som läggs fram till styrelsen när gruppens arbete avslutas. Rapporten ska rikta sig till medlemmar och förtroendevalda i DIK.

Deltagare
Deltagare till gruppen söks genom en utlysning på DIK:s webbplats 2014. Minst en deltagare ska vara studentmedlem, i övrigt bör gruppens deltagare gemensamt besitta goda kunskaper inom pedagogik, goda kunskaper och erfarenhet av medlemsstyrda organisationer samt mycket god kunskap om genus och mångfaldsfrågor.