Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s expertgrupper /  DIK:s expertgrupp för skolbibliotek /  Skolbiblioteksgruppens tidigare arbete

Här finns skolbiblioteksgruppens tidigare uppdrag och resultat

DIK:s styrelse fattade vi sitt möte den 22-23 mars 2010 beslut om att inrätta en arbetsgrupp för skolbiblioteksfrågor. Gruppens huvuduppdrag var att följa utvecklingen på skolbiblioteksområdet och att utarbeta en definition av vad ett skolbibliotek är, särskilt med avseende på Skolverkets och Skolinspektionens arbete med att implementera den nya skollagen.

Arbetsgruppen avrapporterade sitt arbete vid styrelsens möte 17-18 maj 2011. I sin rapport pekade skolbiblioteksgruppen på ett antal frågor och utvecklingsområden som man rekommenderade DIK att fortsätta arbeta med.

Mot bakgrund av det arbete skolbiblioteksgruppen har genomfört och de utvecklingsområden gruppen har pekat på i sin verksamhetsrapport gav styrelsen skolbiblioteksgruppen ett förnyat uppdrag.

Uppdragen

Arbetsgruppen för skolbibliotek har:

  • tagit fram en definition på vad som ett skolbibliotek är
  • genomfört en konferens med deltagande av skolbibliotekarier och landets biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar kring kompetensbehov och utbildnings/fortbildningsbehov i skolbiblioteken,
  • följt och gett respons på KB:s och Skolverkets projekt att samköra skolbiblioteksstatistik med Skolverkets SALSA-statistik,
  • bevakat regeringens arbete med att ta fram en digital agenda, särskilt utifrån skolbibliotekens uppgift att stärka alla elevers digitala kompetens,
  • bevakat Litteraturutredningens arbete, särskilt utifrån skolbibliotekens uppgift att stärka alla elevers läsförståelse,
  • följt Skolinspektionens erfarenheter från tillsynen av skolbibliotek, i såväl kommunala skolor som friskolor
  • följt upp DIK:s begäran till utbildningsministern att ge Skolverket ett tydligt uppdrag på skol-biblioteksområdet
  • fungerat som referensgrupp till Maria Ronnås, DIK:s representant i Nationella skolbiblioteks-gruppen,
  • i eget namn och tillsammans med andra intressegrupperingar bedrivt opinion i skol-biblioteksfrågan.