Start /  OM DIK /  Så tycker DIK /  Om skolbibliotek /  Djupdykning i skolbibliotek

För dig som vill fördjupa dig i skolbiblioteksfrågan.

Den första juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft. Den innehåller krav på att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Kungliga biblioteket visade ett år efter lagen trätt i kraft i en rapport att många skolor bryter mot lagen, en av sex elever saknade då tillgång till skolbibliotek och varannan elev saknade ett skolbibliotek med bemanning.

Skolinspektionen har tagit fram kriterier för vad som krävs för att skolan ska uppfylla lagens krav. Dock är de inte tillräckligt skarpa för att säkerställa att skolbiblioteket faktiskt blir den pedagogiska resurs det ska vara.

  • 1 juli 1986 träder den tidigare skollagen i kraft.
  • I december 2002 överlämnar den parlamentariska utredningen Skollagskommittén sitt betänkande Skollag för kvalitet och likvärdighet till regeringen.
  • 7 november 2006 får en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet, Skollagsberedningen, i uppdrag att ta fram ett förslag till ny skollag.
  • 15 juni 2009 överlämnar skollagsberedningen sitt lagförslag till regeringen, som skickar ut ärendet på remiss.
  • 2 oktober 2009 är sista dag för remissvar, då har cirka 140 remissinstanser svarat. DIK:s och Svenska Logopedförbundets remissvar lämnades in som en del av Sacos remissvar.
  • 1 mars 2010 lämnar lagrådet sitt remissvar som är starkt kritiskt mot språkliga oriktigheter och otydliga definitioner i förslaget till ny skollag.
  • 23 mars 2010 överlämnar regeringen propositionen Den nya skollagen till riksdagen.
  • Våren 2010 behandlar riksdagens utbildningsutskott regeringens proposition.
  • Regeringen överlämnade den 23 april 2013 en proposition till riksdagen med förslag till en ny bibliotekslag (prop. 2012/13:147)
  • Den nya bibliotekslagen började att gälla den 1 januari 2014.