DIK ställer sig försiktigt positiv till arbetsmarknadens utveckling för bibliotekarier.
Foto: Camilla Lindkvist

Det finns en varierad arbetsmarknad för bibliotekarier, från tjänster vid folkbibliotek, vid skol-, gymnasie- och folkhögskolebibliotek, universitets- och högskolebibliotek och sjukhusbibliotek, till tjänster inom näringslivet och organisationer.

Bibliotekarien är en informationsspecialist med speciell kompetens att hantera och strukturera information utifrån ett användarperspektiv. Bibliotekarier arbetar med att organisera och söka tryckta och elektroniska medier och kritiskt granskar olika informationskällors kvalitet och innehåll.

Det är inte ovanligt att en bibliotekarie arbetar på flera olika slags bibliotek under sitt yrkesliv.

Bibliotekarie vid folkbibliotek
Bibliotekarier som jobbar på ett folkbibliotek ger, som på andra typer av bibliotek, biblioteksservice åt de människor som använder biblioteket.Du som jobbar på ett folkbibliotek ett särskilt uppdrag som omfattar lässtimulans, tillgänglighet till information och litteratur, och delaktighet. En viktig uppgift är att hjälpa människor att ta del av samhällets tjänster som finns på nätet, det kan handla om att förklara hur du skaffar en e-legitimation och hur du använder den när du ska deklarera.

I arbetsuppgifterna ingår ofta att utbilda och handleda människor i att söka information effektivt. Det kan också handla om att förmedla upplevelser av olika slag, framförallt inom kultur och utbildningsområdet. Du kan även ha ansvar för att anordna författarträffar, läsecirklar och andra lässtimulerande aktiviteter. Vissa bibliotekarier jobbar främst med barn och är experter på hur barns läsvanor kan stärkas, de har ofta titeln barnbibliotekarie.

Tidigare benämndes bibliotekarier som arbetar på ett folkbibliotek för folkbibliotekarier. Idag har de flesta mer specialiserade yrkestitlar som socialbibliotekarie, it-bibliotekarie eller pr-bibliotekarie.

Bibliotekarie vid utbildningsbibliotek (skol- och gymnasiebibliotekarie samt bibliotekarie vid universitet och högskola)
Som bibliotekarie vid ett utbildningsbibliotek är din arbetsplats ett skolbibliotek och du kan arbeta med elever från förskoleklass upp till gymnasiet, eller med studenter och forskare på en högskola eller ett universitet.

Att vara bibliotekarie vid ett utbildningsbibliotek jobbar du i ett tydlig pedagogiskt sammanhang, i samverkan med lärare för att utveckla och stödja barns och ungas/elevers/studenters lärande. Det pedagogiska sammanhanget kräver en pedagogisk och didaktisk kompetens i och med att det ofta ingår i dina arbetsuppgifter att ha undervisning kring sökmetoder, källkritik, upphovsrätt m. I arbetet med forskare kan arbetet handla om att söka rätt på källor och bedöma deras värde.

För skol- och gymnasiebibliotekarier ingår läsutveckling och lässtimulans som en stor och viktig arbetsuppgift, en annan är att utveckla elevers digitala kompetens. Till skillnaden från det läsfrämjande arbetet i folkbiblioteken måste du som skolbibliotekarie på ett tydligt sätt utgå och förhålla dig till skolans styrdokument, så som läroplan och likabehandlingsplan.

Länsbibliotekarie/bibliotekskonsulent
Ett läns/regionbibliotek har som viktigaste uppgift att samordna utvecklingsinsatser för biblioteksverksamheten i ett län eller region. Länsbibliotekarien, som är chef för länsbiblioteket, har ett ansvar för att leda och delta i regionala, nationella och internationella samarbeten och nätverk. Omvärldsbevakning, kompletterande medieförsörjning och att delta i det offentliga samtalet om biblioteksfrågor är också en uppgift.

Som bibliotekskonsulent, och anställd vid läns/regionbiblioteket, arbetar du med utvecklingsfrågor på länsnivå. Vilka frågor du arbetar med beror på din bakgrund och kompetens men det kan handla om att fungera som ett stöd eller bollplank när en skola ska bygga upp ett skolbibliotek eller att utföra en utredning åt en kommun som vill se över hur biblioteksverksamheten fungerar.

För att jobba som länsbibliotekarie eller bibliotekskonsulent krävs tidigare erfarenhet av biblioteksarbete. Istället för termen konsulent används ibland utvecklingsledare.

Företagsbibliotekarie
Som företagsbibliotekarie är du anställd på ett företag eller av en organisation och fungerar som informationsexperten på plats. De flesta företagsbibliotek har bytt namn och vanligare idag är att du som företagsbibliotekarie jobbar på enheter med namn som ”Business intelligence” eller ”Technology intelligence”.

Som företagsbibliotekarie har du som uppgift, precis som på andra bibliotek, att tillgodose användarnas informationsbehov, att utbilda andra delar av organisationen och att systematisera den information som används.

Utbildning
För att bli bibliotekarie behöver du studera inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. En biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning ger en förberedelse för kvalificerade arbetsuppgifter inom hela informationssektorn, inte bara vid bibliotek, utan också inom andra pedagogiska, vetenskapliga och administrativa verksamheter. Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är bland annat inriktat på urval, lagring, systematisering, sökning, förmedling och användning av böcker, webbsidor, ljudupptagningar och andra typer av media.

På avancerad nivå, master, ges ofta ABM-program, Arkiv, Bibliotek, Museum. Där vissa kurser är gemensamma och andra är ämnesspecifika.

Utbildningens längd
En akademisk examen med biblioteks och informationsvetenskap som huvudämne är 3 – 5år. Av dessa år läser du två eller tre år inom huvudämnet.

Här kan du studera
Lärosäten som ger utbildningar inom biblioteks och informationsvetenskap är Högskolan i Borås, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Linnéuniversitet. Kontrollera alltid på högskolas hemsida för aktuell information. På www.studera.nu kan du söka och få aktuella uppgifter om vilka kurser som ges och var du kan läsa.

BEHÖRIGHET (FÖRKUNSKAPSKRAV)

Förkunskapskraven varierar mellan utbildningsorterna till allt från grundläggande behörighet till krav på tidigare högskolestudier.

Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma!

Utlandsstudier
De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. Den internationella standarden och kraven på utbildningen varierar.

Lön före skatt
Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet. För färsk lönestatistik för bibliotekarier se DIK:s lönestatistik ellerSaco lönesök (logga in via Mina sidor).

Arbetsmarknaden [2013]
För nyexaminerade: Idag ett visst överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

DIK ställer sig försiktigt positiv till arbetsmarknadens utveckling för bibliotekarier. Det överskott som har kännetecknat arbetsmarknaden visar tecken på att gå mot ett mer balanserat läge. De förändringar som gjorts i skollagen kan leda till en ökad efterfrågan på skolbibliotekarier.

Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/valjayrke och i Sacos rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november varje år.

Internationellt nyhetsbrev för dig som är bibliotekarie