Start /  YRKE & KARRIÄR /  Yrken i DIK /  Språkyrken

Behovet av kvalificerade översättare och tolkar inom vissa språk är stort.
Foto: Camilla Lindkvist

Språkyrkena berör flera olika områden och arbetsuppgifter. Man kan till exempel arbeta som översättare, tolk eller med professionell språkgranskning åt organisationer och företag. Det bedrivs även språkvetenskaplig forskning på högskolor och universitet runt om i Sverige.

Det finns flera byråer i Sveriges som arbetar med att erbjuda diverse språktjänster till företag, organisationer och myndigheter. På en språkbyrå kan både översättare, tolkar, retorikkonsulter och språkgranskare arbeta. Många översättare och tolkar arbetar som frilansare på uppdrag av både organisationer och företag. Uppdrag förmedlas bland annat via Exportrådet Språktjänst och via personliga och professionella kontaktnät.

Tolk
Att arbeta som tolk innebär att man hjälper människor att förstå varandra när de träffas. Tolkar används i olika situationer och av olika uppdragsgivare. Det finns konferenstolkar som arbetar med konferenser på uppdrag av bl.a. EU, multinationella företag, myndigheter och organisationer som anordnar internationella möten. Kontakttolkar arbetar framförallt med att hjälpa människor att förstå situationer som kan uppstå, på sjukhus, polisstationer, försäkringsbolag osv.

Teckenspråkstolk
Teckenspråkstolkar behövs i en rad olika situationer där döva möter hörande. Det kan till exempel vara i mötet mellan döva och myndigheter, men även i dövas vardagliga kontakter. Arbetssituationen för teckenspråkstolkarna är mycket skiftande – från läkarbesök och bröllop till myndighetsmöten och konferenser. Det finns ca 500 teckenspråkstolkar i Sverige.

Översättare
Att arbeta som översättare innebär att man översätter olika typer av texter till eller ifrån olika främmande språk. Översättare arbetar både med skön- och facklitteratur, tidningar, intyg, filmer men även med översättningar av hemsidor.

Retorikkonsult
Arbetar mot företag, organisationer och privatpersoner för att utveckla deras skriftliga och muntliga kommunikation. Retorikkonsulten utgår ifrån mottagarens perspektiv hjälper kunden att anpassa formen på sitt budskap därefter.

Språkvetare/språkforskare
Språkvetare med en doktorsexamen arbetar ofta på högskolor och universitet med undervisning och forskning inom det språkvetenskapliga området. Forskare analyserar och kritiskt granskar språkområdet.

Utbildning

Flera språkyrken kräver en kandidat eller magister/masterutbildning med språk som huvudämne. Grunden för en översättarutbildning och en tolkutbildning är att man har goda förkunskaper i språk, både inom det svenska språket och inom det språk man tänkt specialisera sig inom. Det krävs oftast att man har tidigare språkstudier på universitetet eller motsvarande med sig när man söker till utbildningar.

Översättarutbildningar finns på ett antal platser i Sverige.

Tolkutbildningar finns på flera olika skolor, folkhögskolor och högskolor runt om i Sverige. TÖI har det övergripande ansvaret för kontakttolkutbildningen. Utbildning till teckenspråkstolk ges vid ett antal folkhögskolor. Utbildningen omfattar upp till 4 år, beroende på dina förkunskaper i teckenspråk. 

Universitetens översättarutbildningar berättigar inte till auktorisation som översättare. För att bli auktoriserad translator eller auktoriserad tolk krävs att man uppfyller vissa krav och klarar de prov Kammarkollegiet håller. Proven hålls vår och höst men inte alltid för alla språk. Se www.kammarkollegiet.se för mer information. 

Utbildningens längd 
För att arbeta som tolk och översättare bör du räkna med 2 - 4 års studier.  Inriktningar & vidareutbildning  Som översättare kan du specialisera dig på översättningar inom specifika ämnesområden och då behöver man behärska fackterminologin. 

Här kan du studera

Se www.studera.nu eller på www.folkhogskola.nu och www.blitolk.nu

BEHÖRIGHET (FÖRKUNSKAPSKRAV)
Översättar- och tolkutbildning kräver ofta tidigare högskolestudier i det språk du är intresserad av eller i annat relevant ämne. Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma.

Utlandsstudier
De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen.

Lön före skatt
Som tolk och översättare kan lönen variera mycket beroende på utbud och efterfrågan men också ämnesområdet som översättningen avser.

Att arbeta som tolk och översättare inom EU:s institutioner ger ofta en väsentligt högre lön än jämförbara löner i Sverige.

För färsk statistik se DIK:s lönestatistik eller Saco lönesök (logga in via Mina sidor)

Arbetsmarknaden [2013]
För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många jobb som det finns utbildade). För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Jobben finns, men det är ibland svårt för nyexaminerade att få in en fot på arbetsmarknaden. Utsikterna på arbetsmarknaden för utbildade inom språkyrken varierar även mycket beroende på val av ämnesområde och språk. Behovet av kvalificerade översättare och tolkar inom vissa språk är stort.

Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke och i Sacos rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november varje år.