Samordnare av arkiv och digitalisering på kulturbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår en projektanställning som arkivsamordnare vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, under perioden 15.8-31.12.2019, eller enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning för framtagande av en digitaliseringsplan.

Kontaktpersoner

Annika Dahlblom, museichef Ålands museum

Tfn: +358 18 25 000

Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Arbetet som samordnare av arkiv och digitalisering

Kulturbyrån förvaltar ett stort arkivmaterial över landskapets forntid, historia, kultur, traditioner och konst. De olika ämnesområdena inom etnologi, fotosamling, arkeologi, byggnadsantikvariska handlingar, och utställningsdokumentation behöver inventeras, beskrivas, ordnas och förberedas inför ett metodiskt och långsiktigt digitaliseringsprojekt. I det förberedande arbetet för framtagande av digitaliseringsplan ingår definitionen av, och gränsdragningen mellan, olika typer av arkivmaterial likaså deras status som arbetsarkiv, förvaltningsarkiv, antikvariska arkiv m.fl.

Som samordnare av arkiv och digitalisering kommer din uppgift att bestå av ovannämnda arbetsmoment. Arbetet sker i samarbete med kulturbyråns sakkunniga i olika ämnesområden, med avrapportering till projektets arbetsgrupp. Arbetet har som målsättning att skapa beslutsunderlag för målen i en framtida digitaliseringsplan.

Projektet har som mål att skapa en enhetlig arbetsprocess inom kulturbyråns arbetsområde, ge förutsättningar för att bedöma framtida behov av såväl personalresurser som utrustning. Samordnade och digitaliserade resurser ska förbättra tillgänglighet och effektivitet i kundservice, underlätta för forskare, skapa bättre förutsättningar för att utföra kulturbyråns lagstadgade förvaltningsuppdrag och trygga hanteringen av originaldokument och förbättra insynen i samlingarna och arkiv.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är högskoleexamen inom arkivvetenskap, samt tidigare erfarenhet av museala samlings- och arkivfrågor.

Vi söker en person som har kunskap om arkivsamordning och -organisering samt är kunnig i digitalisering, dess process och behov, bl.a. inom databaser och förvaring av digitalt material. Som arkivsamordnare ska du ha en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Studier och arbetslivserfarenhet inom kulturhistoriska ämnesområden är meriterande. Meriterande är även arbetslivserfarenhet inom förvaltning av samlingar och arkiv, organisering av arkivmaterial i en digitaliseringsprocess, erfarenhet av utvecklingsarbete av digitala plattformar och metadata, samt vid upprättande av hanteringsplaner för digitalisering.

Tillträde

Tillträde den 15 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Lön

Grundlön för närvarande 2 944,88 euro per månad, med alla ålderstillägg 3 760,91 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 25 juni 2019 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Vänligen hänvisa till ärendenummer ÅLR 2019/4465

Mer information om arbetet som samordnare av arkiv och digitalisering

Närmare information om tjänsten lämnas av museichef Annika Dahlblom, Ålands museum.

Telefon: +358 18 25 000
E-post: annika.dahlblom@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering 

Sista ansökningsdatum

25 juni

Ort

Mariehamn

Kontaktpersoner

Annika Dahlblom, museichef Ålands museum

Tfn: +358 18 25 000