Professor i arkitektur med inriktning mot restaureringskonst

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ledande konstnärlig högskola med lång konstnärlig tradition sedan början av 1700-talet. Vi befinner oss i en stark utvecklingsfas och arbetar bland annat med att formulera en ny vision med fokus på att skapa framtidens konsthögskola.

Kontaktpersoner

Sara Arrhenius

Tfn: 08-614 40 00

Maria Axelsson

Tfn: 08-614 40 00

Undervisande personal, Arkitektur och kritiska studier

Högskolan erbjuder både utbildningsprogram i fri konst och post-master kurser inom fri konst och arkitektur. Högskolans forskningsmiljö rymmer en doktorandutbildning och fleråriga, externfinansierade forskningsprojekt. Vi har ca 230 studerande och drygt 70 anställda och våra lokaler ligger på Skeppsholmen, centralt i Stockholm.

Beskrivning av ämnesområdet och postmasterkursen Restaureringskonst 

Som professor i arkitektur med inriktning på restaureringskonst ska du genom din undervisning, forskning och engagemang i högskolans vardag bidra till vår fortsatta utveckling. Kursen i restaureringskonst ges för yrkesverksamma och bygger på en pedagogik och metod som är praktikbaserad och multidisciplinär. Med forskningsinriktade studier undersöks kulturarvspolitik, hållbarhet och framtidens kulturarv i relation till arkitektur- och restaureringshistoria. Kursen undersöker restaureringskonstens praktiska tillämpning inom projekt, arkitektur och konstnärlig gestaltning med hjälp av restaureringsideologiska förhållningssätt och strategier i förändringsprocesser inom det byggda kulturarvet. Rekonstruktion och immateriella värden, historia, minne och identitet är centrala frågor för kursen. Studenternas projektarbeten bjuder in till samverkan med andra aktörer och anknyter gärna till aktuella samhällsfrågor. Kritiskt tänkande och gestaltningstillämpningar är därmed betydande inslag i kursen.

Arbetsuppgifter

I första hand innebär anställningen att undervisa och handleda studenter på postmasterkursen i restaureringskonst. Som professor i arkitektur med inriktning på restaureringskonst ansvarar du för obligatoriska moment och examination. I nära samarbete med en lektor driver du kursen och utvecklar ett nytt kursinnehåll för varje läsår. I arbetet ingår även att bidra till det pedagogiska utvecklingsarbetet inom området Arkitektur och Kritiska studier som tjänsten hör till. Egen forskning och konstnärligt utvecklingsarbete är en mycket viktig del av anställningen.

I anställningen ingår även högskolegemensamma uppgifter som gemensam planering av utbildning och arbete i nämnder, råd och arbetsgrupper, samt att utveckla högskolans nationella och internationella nätverk. I anställningen kan handledning på forskarnivå förekomma. I anställningen kan även arbetsledning ingå då det finns möjlighet att söka uppdraget som områdesansvarig för Arkitektur och kritiska studier med en omfattning på 40% under två år. Uppdraget som områdesansvarig berör inte undervisningstiden utan forskningstiden. Den reducerade forskningstiden tas igen vid ett senare tillfälle.

Behörighet

Behörig att anställas som professor på konstnärlig grund är den som har:

 • visat konstnärlig skicklighet, särskilt inom ämnesområdet restaureringskonst
 • visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

KKH beaktar i särskilt hög grad konstnärlig skicklighet. Den konstnärliga skickligheten visar sig genom väl dokumenterad praktisk tillämpning av restaureringskonsten på hög nivå i restaureringsprojekt i byggda miljöer.

Den pedagogiska skickligheten omfattar:

 • mycket god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande
 • god förmåga till pedagogiskt utvecklingsarbete

I begreppet pedagogisk skicklighet innefattas även pedagogiskt engagemang samt en egen väl utvecklad pedagogisk grundsyn och vision för lärande.

Övriga bedömningsgrunder för anställningen är:

 • mycket god förmåga att bygga upp, leda och utveckla utbildning av hög kvalitet inom ämnesområdet restaureringskonst
 • god förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • administrativ skicklighet och förmåga till övergripande verksamhetsplanering
 • god samarbetsförmåga, ansvarskänsla och stor erfarenhet av ledarskap
 • erfarenhet av att ha genomfört komplexa restaureringsprojekt
 • omfattande och breda kunskaper i restaureringskonstens tillämpning
 • god kännedom om restaureringskonstens historia
 • god förmåga att förhålla sig till nutidens och framtidens kulturarv genom att utveckla ämnesområdets kritiska metoder
 • god internationell utblick över ämnesområdet
 • aktiv i internationella nätverk inom ämnesområdet

Anställningen kräver att du har goda kunskaper i ett av de skandinaviska språken och i engelska i tal och skrift.

Anställningen

Anställningen omfattar 100 procents tjänstgöring och anställningstiden är 5 år. Anställningen är på konstnärlig grund och KKH får förnya anställningen med ytterligare max 5 år utan att tjänsten utlyses på nytt. I tjänsten ingår gemensamt arbete inom högskolan och administration. 50 % av anställningstiden utgörs av tid för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och vi välkomnar sökanden som bidrar till detta.

Bifogad dokumentation

Sökande ska bifoga följande till ansökan endast i digital form via ansökningsportalen:

 • introducerande följebrev
 • styrkt meritförteckning där omfattningen av konstnärlig skicklighet och pedagogisk verksamhet framgår
 • 4 – 6 arbetsprover i digital form som dokumenterar den sökandes restaureringspraktik
 • en beskrivning av den sökandes pedagogiska grundsynoch ett exempel på tre relevanta teman som den sökande skulle vilja utveckla inom ramen för den ettåriga kursen (max 2 A4, 12 pt)
 • en beskrivning som specificerar den sökandes särskilda kunskaper inom ämnesområdet samt forskningsintressen (max 2 A4, 12 pt)
 • tre referenser med kontaktuppgifter, varav åtminstone en som styrker den sökandes pedagogiska skicklighet
 • övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Ofullständig ansökan beaktas inte och kan inte kompletteras efter sista ansökningsdatum

Ytterligare upplysningar lämnas av rektor Sara Arrhenius. Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av personalchef Maria Axelsson. Fackliga företrädare är Cecilia Sagrén (SACO) och Göran Svenborn (ST). Samtliga nås på telefonnummer 08-614 40 00.

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-18 märkt med diarienummer: 2.4.1-00008-201

Sista ansökningsdatum

18 februari

Ort

Stockholm

Kontaktpersoner

Sara Arrhenius

Tfn: 08-614 40 00

Maria Axelsson

Tfn: 08-614 40 00