Kulturmiljöhandläggare/arkeolog

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 250 statliga verksamheter. Vi står upp för den demokratiska processen och utvecklar Kronoberg genom meningsfulla och utvecklande uppdrag. Vi är ca 180 medarbetare inom 19 verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter.

Kontaktpersoner

Heidi Vassi, Länsantikvarie

Tfn: 010-223 70 00

För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet...Med fokus på dem vi är till för...Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra.

Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. 

Kulturmiljöfunktionen präglas av ett tvärsektoriellt arbetssätt och funktionen har sin tillhörighet inom Samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen. Kulturmiljös arbete syftar till att kulturmiljövärden tas tillvara i samhällsplaneringen och bidrar till goda, variationsrika och attraktiva livsmiljöer i länet. Handläggningen sker primärt utifrån kulturmiljölagen, Förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, miljöbalken och Plan och bygglagen. Inom arbetsgruppen finns idag fyra handläggartjänster och tre projektmedarbetare för kunskapsuppbyggnad. Inom Kulturmiljö finns en god gemenskap med omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att självständigt handlägga ärenden som rör arkeologiärenden enligt kulturmiljölagen, i första hand skogsbruksärenden samt ansökningar om att använda metallsökare men även andra arkeologiärenden. Arbetet är administrativt till sin karaktär och du granskar inkomna handlingar från sökande och bereder beslut. En stor del av arbetet innebär tidiga kontakter och samråd med exploatörer och andra sakområden på Länsstyrelsen, kommuner och myndigheter gällande samråd enligt miljöbalken och att bistå med sakkunskap i exempelvis naturvårds- och vattenvårdsärenden. I tjänsten ingår att göra besiktningar och bedömningar samt tillsyn och rådgivning kring fornlämningar, men även viss handläggning av bidragsärenden till fornvård. Du skall kunna anlägga ett brett samhällsperspektiv i arbetet och kommer att arbeta tvärsektoriellt, självständigt och analytiskt. Inom Kulturmiljö tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna. Tillsammans med våra två arkeologer arbetar ni gemensamt med arkeologifrågorna. Du skall därmed även bidra till att vidareutveckla Kulturmiljös verksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har god insikt i kulturmiljölagens bestämmelser och har en bra överblick över lagstiftning som rör planering och byggande, PBL och MB. Vi förutsätter att du har kunskaper i ArcGIS och akademisk examen, masterexamen med arkeologi som huvudämne eller motsvarande utbildning, som är ett krav. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från Länsstyrelse, annan statlig relevant myndighet, museum, kommun eller konsultverksamhet är meriterande. 

Eftersom arbetet innebär resor i länet är körkort nödvändigt.

På grund av arbetets karaktär, där samarbete och professionellt förhållningssätt är grunden, fäster vi mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Som person bör du vara initiativrik, driva arbetet framåt, ha en god organisatorisk förmåga samt vara van att fatta självständiga beslut. Arbetet innebär omfattande interna och externa kontakter. Du bör därför ha lätt för att skapa goda relationer och vara en god representant för Länsstyrelsen. Din förmåga att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift är av stor betydelse.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2018-09-03

Tidsbegränsad till: 2018-12-31

3-6 månader.

Ansökan

Referensnummer:   112-3656-2018

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Vårt sociala klimat får högt betyg i medarbetarundersökningar. Det är vi stolta över. Hos oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Sista ansökningsdatum

3 augusti

Ort

Växjö

Kontaktpersoner

Heidi Vassi, Länsantikvarie

Tfn: 010-223 70 00