En bra arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar

På din arbetsplats ska du ha en bra och trivsam miljö – både fysiskt och psykiskt. Det är ytterst din arbetsgivares ansvar, men du själv har också en viktig roll i detta.

Miljön du arbetar i omfattas av arbetsmiljölagen (AML). I stora drag kan man säga att lagen ska garantera att du inte utsätts för fara på din arbetsplats och förebygga ohälsa.

Så säger lagen om arbetsmiljön

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen säger att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. För att skapa en bra och trygg arbetsmiljö ska dock din arbetsgivare samverka med dig och de andra på arbetsplatsen. Men det yttersta ansvaret är alltid arbetsgivarens.

Lagen är densamma oavsett var du fysiskt arbetar eller om du jobbar offentligt eller privat. Lagen gäller också om du studerar, till exempel om du läser vid högskolan.

För att skapa en bra och trygg arbetsmiljö ska din arbetsgivare samverka med dig och de andra på arbetsplatsen. 

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Om ni är fler än fem anställda på arbetsplatsen ska ett skyddsombud, ibland kallat arbetsmiljöombud, utses. Ombudet är de anställdas representant i frågor som rör arbetsmiljön. Skyddsombudet utses normalt av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren.

På större arbetsplatser kan det behövas fler än ett skyddsombud. Då är det viktigt att tydligt definiera vilket skyddsområde respektive skyddsombud har ansvar för. Ett av skyddsombuden ska utses till huvudskyddsombud.

Saknas kollektivavtal kan du och dina kollegor ändå utse ett skyddsombud och meddela arbetsgivaren vem det är. Oavsett om skyddsombud utses av arbetstagarna på en arbetsplats utan kollektivavtal eller av facket när kollektivavtal finns, är det mycket viktigt att arbetsgivaren meddelas om vem som utsetts till skyddsombud. Anmäl även till DIK:s medlemsservice om du blivit utsedd till skyddsombud.

Ett skyddsombud har flera uppgifter

Skyddsombudet ska se till att arbetsmiljön är god och att arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Ombudet ska också arbeta för att förebygga olyckor och ohälsa. Det gäller både psykiska och den fysiska arbetsmiljön, men även frågor som rör till exempel arbetstid. Om något i arbetsmiljön behöver åtgärdas ska ombudet kontakta arbetsgivaren och i nästa steg Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudet har rätt att få relevant utbildning. Han eller hon har också rätt att ta ledigt från arbetet med full lön, under den tid som krävs för att sköta uppdraget. 

Ibland behövs det en skyddskommitté

Är ni fler än femtio anställda på arbetsplatsen ska det finnas en skyddskommitté. Är ni färre kan ni ändå komma överens med arbetsgivaren om behovet finns. Skyddskommittén ska bestå av representanter från både arbetsgivare och arbetstagare. Kommittén ska planera och genomföra det arbetsmiljöarbete som behövs. Exempel på frågor som en kommitté kan ta upp är planering av lokaler och arbetsprocesser, arbetsmiljöutbildning, företagshälsovård och rehabiliteringsverksamhet.

Om arbetsplatsen har ett samverkansavtal – ett kollektivavtal om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare – ersätts skyddskommittén oftast av en så kallad samverkansgrupp.

Har du synpunkter på din arbetsmiljö?
I första hand ska du kontakta din närmaste chef. Om det inte leder till någon lösning kontaktar du ditt skyddsombud, som i sin tur tar det vidare med ansvarig på företaget. Om problemet kvarstår ska företagets skyddsombud vända sig till huvudskyddsombudet på din arbetsplats, alternativt till Arbetsmiljöverket. Du är givetvis också varmt välkommen att kontakta DIK:s medlemsservice för råd och hjälp.

Information om arbetsmiljölagen på Arbetsmiljöverkets webbplats
Svar på frågor om arbetsmiljö hos Arbetsmiljöupplysningen
Sunt arbetsliv – för dig som är skyddsombud eller chef inom kommun/landsting