Typklausuler för anställningsavtal

Ska du förhandla om villkor för en ny tjänst på en arbetsplats som inte har kollektivavtal? Här hittar du exempel på typklausuler du kan använda för att se till att få så bra villkor som möjligt.

De tre viktigaste sakerna du behöver tänka på att ha med i ditt anställningsavtal är villkor kring pension, eventuell sjukdom och framtida föräldraledighet. Nedan följer exempel på typklausuler du kan använda som förslag i ditt nya anställningsavtal om det inte finns kollektivavtal på plats.

Sjukdom

1.1 Vid sjukdom utbetalas under de första 14 kalenderdagarna sjuklön i enlighet med sjuklönelagens regler.
Vid sjukdom och sjukskrivning utbetalas från den 15:e fram till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden kompletteras den ersättning ”NAMN” får från Försäkringskassan så att ”NAMNs” totala ersättning motsvarar 90 % av ”NAMNs” lön. Vid deltidssjukskrivning minskas sådan sjukpenningutfyllnad i proportion till sjukskrivningsgraden.
Rätt till sjukpenningutfyllnad upphör efter sjukfrånvaro i 90 kalenderdagar i följd, då i stället sjukpension enligt tecknad försäkringsförmån enligt nedan träder in.

Pension och försäkring

1.2 Utöver pensionsförmåner enligt allmän försäkring (allmän pension) tillförsäkras "NAMNs" tjänstepension enligt motsvarande villkor som följer av ITP-planen (ITP1) i enlighet med vid varje tidpunkt gällande överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK, nu innebärandes att "BOLAGET" månadsvis erlägger;
a) tjänstepensionspremier motsvarande 4,5 % av "NAMNs" fasta kontanta månadslön på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelarna därutöver,
b) premier avseende sjukpension samt
c) premiebefrielseförsäkring.
Till dess arbetsgivaren tecknat kollektivavtal med ITP tjänstepension ska Pensionsavtal och utfästelse upprättas av det försäkringsbolag som "NAMN" väljer. Ordinarie pensionsålder är 65 år.

1.3 "BOLAGET" tecknar tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för "NAMN" i enlighet med vid varje tidpunkt gällande överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK.
1.4 "BOLAGET" tecknar även en Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för "NAMN" samt en tjänstereseförsäkring som ger försäkringsskydd vid alla tjänsteresor.
1.5 Samtliga försäkringspremier ska betalas utöver bruttolönen. Premier till ålderspension framgår av 1.2. a). Övriga försäkringspremier ska betalas utöver ålderspensionspremien.

Föräldraledighet

1.6 Vid föräldraledighet utbetalas föräldrapenning enligt regler i socialförsäkringsbalken.
Arbetsgivaren kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan under maximalt 180 ersättningsdagar så att ”NAMNs” totala ersättning motsvarar 90 % av ”NAMNs” lön. Vid deltids föräldraledighet minskas sådan föräldrapenningutfyllnad i proportion till ledighetsgraden.
Rätt till föräldrapenningutfyllnad är beroende av den enskildes anställningstid och utbetalas enligt följande:

Antalet dagar med betald föräldralön en anställd kan erhålla är beroende av den anställdes anställningstid hos "BOLAGET".

- Efter ett års anställning [i följd] erhåller den anställde 60 dagars föräldralön.

- Efter två års anställning [i följd] erhåller den anställde 90 dagars föräldralön.

- Efter tre års anställning [i följd] erhåller den anställde 120 dagars föräldralön.

- Efter fyra års anställning [i följd] erhåller den anställde 150 dagars föräldralön.

- Efter fem års anställning [i följd] erhåller den anställde 180 dagars föräldralön.