Om du blir uppsagd från ditt arbete

Att bli uppsagd är aldrig roligt. Men om det sker finns regler som skyddar dig som anställd, så att processen blir så skonsam som möjligt. Din lokala fackförening finns också tillhands.

När det gäller orsak till och följderna av en uppsägning skyddas du som anställd av lagen om anställningsskydd (LAS). Den omfattar däremot inte dig som ingår i företagsledning.

Uppsägning, avsked och varsel

Uppsägning kan ske på två grunder. Du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist, till exempel i samband med budgetnedskärning, personalminskning eller omorganisation. Arbetsbrist handlar alltså inte om att du har för lite att göra. Du kan också bli uppsagd av personliga skäl, om du på något sätt har misskött dig eller inte längre klarar av ditt arbete. Oavsett om det är uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl ska uppsägningen ske skriftligt.

Avsked är något helt annat och väldigt ovanligt. Det innebär att din anställning avslutas omgående, utan uppsägningstid. Din arbetsgivare får bara avskeda dig om du har misskött din anställning grovt.

Varsel innebär att din arbetsgivare lämnar ett förhandsbesked om uppsägning. Om din arbetsgivare planerar att säga upp fem eller fler arbetstagare ska arbetsförmedlingen informeras.

För dig som är fackligt ansluten ska uppsägning och avsked alltid föregås av förhandling med facket. Om din arbetsgivare säger upp dig utan vad som kallas saklig grund kan facket påkalla tvisteförhandling och begära skadestånd för din räkning.

Din uppsägningstid

Din uppsägningstid talar om hur länge du ska jobba kvar efter en uppsägning. Tiden varierar beroende på hur länge du varit anställd och var du är anställd. Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du ofta rätt till längre uppsägningstid än lagens minimikrav. Din uppsägningstid ska alltid vara minst den uppsägningstid som framgår av reglerna i lagen om anställningsskydd. I ditt anställningsavtal bör det stå vilken uppsägningstid just du har.

Under uppsägningstiden har du rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner, även om du inte har några arbetsuppgifter. Du har också rätt att söka jobb och gå på anställningsintervju på betald arbetstid.

Erbjudande om omplacering

Att din tjänst ska dras in behöver inte betyda att du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren är skyldig att försöka undvika uppsägning och i stället undersöka möjligheter till omplacering till en annan ledig tjänst. Förutsättningen är att du har tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten. Din arbetsgivare är däremot inte skyldig att skapa en ny befattning för dig.

Turordning vid uppsägning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste din arbetsgivare följa en viss turordning. Din plats i turordningen beror på hur länge du varit anställd. Principen ”sist-in-först-ut” gäller. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan delvis andra regler för turordning gälla. Turordningen ska fastställas tillsammans med den lokala fackföreningen på din arbetsplats. Om du har en tidsbegränsad anställning, till exempel ett vikariat, står du inte med på turordningslistan eftersom din anställning upphör vid en bestämd tidpunkt.

Om din arbetsgivare på ett felaktigt sätt går förbi dig i turordningen kan facket påkalla tvisteförhandling och begära skadestånd för din räkning.

Företrädesrätt till återanställning

Om du blir uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist eller om din tidsbegränsade anställning inte förlängs kan du ha företräde till återanställning hos din arbetsgivare. För att du ska ha företrädesrätt krävs att du varit anställd i mer än 12 månader, att anställningen upphör på grund av arbetsbrist samt att du har anmält anspråk på företrädesrätt till din arbetsgivare.

Företrädesrätten gäller under din uppsägningstid, eller om du är tidsbegränsat anställd från det du fått besked om att anställningen inte kommer förlängas, och ytterligare nio månader. Företrädesrätt gäller till lediga tjänster hos arbetsgivaren som du är kvalificerad för.

Arbetsgivaren ska förhandla med facket

Innan en uppsägning eller ett avsked ska din arbetsgivare alltid förhandla med ditt fackförbund. Detta gäller oavsett om din arbetsgivare har kollektivavtal eller inte.

Om kollektivavtal finns ska arbetsgivaren i första hand förhandla med den lokala föreningen som företräder dig som DIK-medlem och – beroende på var du arbetar – ibland även alla Saco-medlemmar på arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal och det inte finns fackligt förtroendevalda på din arbetsplats är det en god idé att bilda en lokal förening på arbetsplatsen. DIK:s medlemsservice kan hjälpa dig och dina kollegor med det.

Om det inte finns förtroendevalda på din arbetsplats, eller om företaget inte har kollektivavtal ska arbetsgivaren förhandla direkt med DIK. Samma sak gäller om arbetsgivaren har kollektivavtal som enbart är tecknat med fackförbund utanför Saco. I så fall bör du alltid uppmana din arbetsgivare att kontakta DIK för förhandling.

Vad som ska framgå av uppsägningsbeskedet och andra formella krav kring uppsägning och avsked finns i lagen om anställningsskydd. Som medlem kan du alltid kontakta DIK:s medlemsservice för rådgivning och förhandlingshjälp.

Information om Lagen om anställningsskydd hos Notisum

Glöm inte att be om arbetsintyg
När du slutar en anställning ska du begära att få ett arbetsintyg, oavsett hur kort anställningen varit. Intyget är viktigt att ha när du ska söka jobb i framtiden. För att få a-kassa behöver du också ett särskilt så kallat arbetsgivarintyg som din arbetsgivare ska fylla i. Mer information om det finns på a-kassans hemsida. Ett personligt omdöme (arbetsbetyg) från din arbetsgivare är också bra att ha, men det är ingenting du kan kräva.