Gå till innehåll

Att bli uppsagd eller säga upp sig

uppsägning

Bli uppsagd eller säga upp sig – båda kan vara knepiga och utan varken kollektivavtal eller kunskap är det ännu svårare. Ett anställningsavtal ska tydliggöra vad som gäller både för den anställde och arbetsgivaren i en sådan situation, speciellt hur lång uppsägningstiden är.

Att bli uppsagd

Som anställd kan du inte bli uppsagd eller avskedad hur som helst. Om du blir uppsagd kan det bero på två saker:

  • Arbetsbrist – betyder nödvändigtvis inte att du har för lite att göra, utan innebär allt som inte är relaterat till dig personligen. Det kan vara budgetnedskärningar, personalminskning eller omorganisering.

  • Personliga skäl – innebär att det finns stora brister i ditt arbete eller att du på allvar misskött dig.

Oavsett om det finns kollektivavtal eller inte, skyddas du alltid av lagen om anställningsskydd, LAS. Arbetsgivaren måste kunna visa att det finns saklig grund för beslutet om uppsägning och måste dessutom undersöka om det går att omplacera innan de säger upp. När det gäller neddragningar på grund av arbetsbrist finns det regler om hur en uppsägning får genomföras och i vilken ordning arbetsgivaren får säga upp. Ifall turordningsregler också behandlas i kollektivavtalet, är det de som gäller. Är du ansluten till ett fackförbund måste arbetsgivaren alltid förhandla uppsägningen av dig med facket – då kan de granska att allt går rätt till. 

Uppsägningstid

Blir du uppsagd från ditt jobb har du en uppsägningstid, som innebär att du har kvar din anställning en viss period. Har arbetsgivaren kollektivavtal framgår reglerna om uppsägningstid där. Du kan också komma överens med din arbetsgivare om längre uppsägningstider än lag och kollektivavtal – exakt hur lång den är ska i så fall stå i ditt anställningsavtal. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska alltid ske skriftligt. Under din uppsägningstid har du rätt att vara ledig men ändå behålla din lön för att besöka arbetsförmedlingen eller gå på anställningsintervju. Blir du helt arbetsbefriad under uppsägningstiden behåller du också din lön.  

Avsked

Ett avsked innebär att anställningen avslutas på en gång, utan uppsägningstid. Arbetsgivaren måste först skriftligt meddela om avsikten att avskeda, men kan bara en vecka senare genomföra avskedet och då avslutas anställningen direkt.  

Att bli avskedad är ovanligare och händer bara om du grovt misskött din anställning eller brutit mot regler eller lagar. Du har alltid rätt att få skriftligt meddelande om varför beslutet fattats – är du dessutom fackligt ansluten är arbetsgivaren också skyldig enligt LAS att meddela ditt fackförbund. 

När du blir uppsagd av personliga skäl, och i avskedssituationer, är det vanligt att gemensamt komma överens om att anställningen ska upphöra och om särskilda villkor i anslutning till det. En sådan överenskommelse bör alltid vara skriftlig för att undvika missförstånd. Som medlem kan du alltid ta hjälp av DIK vid sådana här tillfällen. 

Innan uppsägning från arbetsgivaren sker ska DIK, eller ditt lokala fack med koppling till DIK, bli kallat till förhandling. För att kunna göra det behöver du ha informerat arbetsgivaren om att du är medlem. Det är enklare att vara till hjälp innan uppsägning skett – är uppsägningen väl genomförd är den hjälp DIK kan ge mer begränsad. Då gäller det nästan bara att granska om det finns grund för att driva en tvist mot arbetsgivaren, exempelvis skadeståndstalan eller en ogiltighetstalan av uppsägningen. 


Vad gäller om du själv säger upp dig?

Säger du upp dig själv upphör din anställning efter en viss uppsägningstid. Till skillnad från när det är arbetsgivaren som säger upp en anställd, finns det inget krav på skriftlig uppsägning när du själv lämnar. DIK rekommenderar att du alltid, även om du först muntligt meddelar din chef, också skriftligt meddelar din uppsägning. På så sätt undviks onödiga missförstånd eller delade meningar om hur saker och ting gått till.  

Finns det kollektivavtal står uppsägningstiden där och är vanligtvis mellan en och tre månader. Du kan också ha förhandlat fram något annat med din arbetsgivare, men då får det aldrig vara kortare än vad som står i kollektivavtalet. Har arbetsgivaren inget kollektivavtal, och det heller inte är något bestämt mellan dig och arbetsgivaren, gäller vid egen uppsägning en (1) månads uppsägningstid. Det oavsett hur länge du varit anställd.  

Du har ingen rätt att få din uppsägningstid förkortad av arbetsgivaren, men såklart kan du och arbetsgivaren komma överens om det ändå. Säger du upp dig utan att ha ett nytt arbete att gå till, kan din a-kassa påverkas och innebära mindre i ersättning under en tillfällig avstängningsperiod. Läs mer i avsnittet om a-kassa!

Här kan du läsa mer om fördelarna med kollektivavtal!

Kollektivavtal