Hantering av personuppgifter enligt GDPR

DIK tar fullt ansvar för att dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning, så för att du ska kunna bli medlem måste vi informera dig om att vi lagrar dina uppgifter och du godkänner detta, genom att klicka på Ansök.

Information om behandling av personuppgifter

Din privata integritet är viktig för DIK-förbundet (DIK). För att kunna hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver också dina uppgifter för att kunna förhandla och driva frågor å dina vägnar, samt för att göra utvärderingar och undersökningar. Vi skickar också nyhetsbrev, kallelser till möten och inbjudningar till olika aktiviteter som kurser och seminarier.

Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg med den personuppgiftshantering vi företar. Den här personuppgiftspolicyn syftar till att informera dig om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. Personuppgifterna kan bestå av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och foto. I GDPR skiljer man mellan "vanliga" personuppgifter och känsliga/särskilt skyddsvärda personuppgifter. Exempel på känsliga uppgifter är etniskt ursprung, politiska åsikter, religion och uppgifter som rör din hälsa. Fackligt medlemskap räknas också som en sådan särskild skyddsvärd uppgift.

DIK:s hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att DIK inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet, eller i andra än nedan angivna syften.

Personuppgiftsansvarig

DIK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter som lämnas i en medlemsansökan. Kontaktuppgifter till DIK är följande:

Telefon: 08-480 040 00
E-post: info@dik.se
Adress: Bondegatan 21, 116 33 Stockholm

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska också bland annat vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

För frågor kring personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@saco.se.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

DIK kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem.

Därför behandlar DIK, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bl.a. löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring)
 • få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder
 • få den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet
 • få möjlighet att delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten
 • få karriärcoachning inklusive CV-granskning
 • få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande
 • betala rätt medlemsavgift.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har, som t. ex. en kollektivavtalad skyldighet.

Därför behandlar DIK också, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att:

 • genomföra kollektivavtalsförhandlingar
 • genomföra medlemsundersökningar
 • genomföra enkätutskick gällande bland annat lönestatistik
 • framställa lönestatistik.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär, att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser vi har och/eller att behandla uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför.

Därutöver behandlar DIK dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner.

För de här behandlingarna är intresseavvägning rättslig grund. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet innebär.

Lagringstid

DIK kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med förbundets raderingsrutiner när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få din personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallad dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15–18, 20, 21, 22. Du kan läsa mer om dem på Datainspektionens webb.

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra mottagare. När det är aktuellt lämnas uppgifter till:

 • Skattemyndigheten – gällande avdrag för medlemsavgifter
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter
 • arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • de försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomst-, sak- och personförsäkringar
 • tryckerier och distributionsföretag – när det gäller trycksaker
 • andra fackförbund och förhandlingskarteller som DIK samarbetar med
 • Saco
 • av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd.

Gemensamt personuppgiftsansvar

DIK har ett gemensamt personuppgiftsansvar med:

 • Akademikernas a-kassa, AEA
 • Saco-S

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Överföring av uppgifter till tredje land

DIK lagrar enbart uppgifter på ett sätt som överensstämmer med GDPR och överför inte några personuppgifter till tredje land.

Ändra dina egna uppgifter

För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta. Det är därför viktigt att du
meddelar oss eventuella förändringar. Oriktiga uppgifter kommer givetvis att rättas snarast möjligt men du bör själv ändra arbetsplats, telefonnummer, e-postadress och liknande via Mina sidor eftersom du själv vet bäst vad som är korrekt.

Du har givetvis rätt att på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig -och/eller begära rättelse av dessa. Detta sker i så fall skriftligen till din angivna adress för att skydda din integritet.

Vill du ha mer information, uppdatera dina uppgifter eller begära registerutdrag kan du vända dig till DIK:s medlemsservice.