Chefsfredag: Ledarutveckling med shibbolet

Välkommen till chefsfredag med seminarium och nätverkande mingel med dryck och tilltugg! Kostnadsfritt för dig som medlem i DIK.

Det blir en annorlunda Chefsfredag där vi får delta i en av de föreställningar som ingick i Julia Romanowskas forskningsprojekt. Shibbolet är en föreställning där deltagarna får lyssna på starka texter och musik som skapar närvaro och reflektion.

Julia Romanovska

Schibboletstudien tog sin utgångspunkt i två grundläggande forskningsfrågor: Kan man påverka ledare i en riktning som gör dem mer benägen att ta ansvar och våga ta ställning? Kan en sådan förändring leda till en minskad stress och mental ohälsa bland medarbetare?

Femtio frivilliga chefer matchades och randomiserades. Effekterna av Schibboletkonceptet jämfördes med en kontrollgrupp som genomgått konventionell ledarskapsutbildning i försvarsmaktens regi. Båda utbildningarna hade samma övergripande mål och löpte över ett år med 12 sessioner.

Såväl kursdeltagares som medarbetares psykiska hälsa och förmåga till stresshantering bedömdes via validerade självsvarstest. Katabola och anabola hormonnivåer bedömdes via Kortisol och DHEA-S. Medarbetarna fick skatta sin ledares tendens till Låt-gå (Laissez-faire) beteende, den enligt forskningen mest destruktiva ledarstilen.

Självkänslan stärktes och förmågan att hantera konflikter förbättrades.

Forskningsresultat visade att kursdeltagarna i Schibboletgruppen utvisade signifikant lägre mental symtombelastning och stressnivå vilket också gällde deras medarbetare. Signifikanta förändringar återfanns för DHEA-S, dock inte för kortisol. Självkänslan stärktes och förmågan att hantera konflikter förbättrades.

Tyngdpunkten i ledarskapet försköts från utövande av makt genom strategier till ökat ansvarstagande och mod att ta ställning baserat på övertygelse av etisk karaktär. Självbilden omprövades. Samtliga dessa effekter har visat sig öka över tid snarare än att "klinga av".

Motsvarande mätningar gjorda på kontrollgruppen visar på en motsatt utveckling. Jämfört med förhållandena i gruppen före utbildningen steg deras symtom och stressnivå. Chefernas ansvarstagande minskade och självöverskattningen ökade.

När: Fredag den 14 september. Föreläsningen är 14.00 – 15.30 och därefter mingel och nätverkande.
Var: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Anmäl dig till: 
inbjudningar@dik.se senast 23 augusti. Intresset är stort så anmälan är bindande. Får du förhinder? Avanmäl dig och ge någon annan chans att delta.