Rapporter, remissvar och beslut

Vill du veta vad DIK tycker om ett särskilt förslag från regeringen eller läsa våra rapporter? Här samlar vi bland annat våra remissvar, rapporter och beslut från DIK:s kongresser.

Rapporter

Samhället drar sig tillbaka – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek

Arbetslöshetsrapport 2018

Vad är du beredd att offra? – en rapport om arbetsvillkor och arbetsmiljö i byråbranschen

Bemanna skolbiblioteken

Teckenspråks- och dövblindtolkars villkor och psykosociala arbetsmiljö

Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek

Digital arbetsmiljö – en rapport från DIK

”Vi är bibliotekarier, inte psykologer eller socialarbetare" – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek

Kongressdokument

Protokoll från DIK:s kongress 2015

Kongresshandlingar till DIK:s kongress 2015

Remisser

2019
Yttrande: Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, SOU 2019:13

Yttrande: Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott, Ds 2019:1

Yttrande: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6

Yttrande: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2)

Yttrande: Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

Yttrande: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, Ds 2018:40

Yttrande: Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

2018
Yttrande: Synpunkter till Kungliga bibliotekets utkast Från ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi

Yttrande: Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)

Yttrande: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Yttrande: Tid för utveckling (SOU 2018:24)

Yttrande: Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

Yttrande: Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (2018:9)

Yttrande: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggningsskede

Yttrande: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

Yttrande: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101), del 1

2017
Yttrande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

Yttrande: Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47)

Yttrande: Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas arbetsmiljön? (SOU 2017:24)

Yttrande: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Yttrande: Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Yttrande: Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35), kapitel 8, Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering

Yttrande: Brett deltagande i högskoleutbildning

Yttrande: Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2017/03845/S1)

Yttrande: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Expertgrupper

Expertgruppen för minnesinstitutionernas framtida kompetens 

Expertgruppen för mångfald 

Expertgruppen för forskningspolitik 

Expertgruppen för yrkesetiska riktlinjer för kommunikatörer 

Expertgruppen för yrkesetiska riktlinjer för arkeologer

Expertgrupp för digital arbetsmiljö

Expertgrupp för bibliotekariers framtida yrkeskompetens 

Underlagsrapporter

Egenföretagares beräkningar av SGI och förutsättningar för att få arbetslöshetskassa

Trygga egenföretagare – egenföretagares möjlighet att nyttja socialförsäkringarna