5 svar om samverkansavtal

På många arbetsplatser har medbestämmandelagen delvis ersatts av ett samverkansavtal. Tanken är att det ska skapa större delaktighet och leda till en effektivare verksamhet. Ibland fungerar det bra och ibland mindre bra. DIK har tittat på möjligheter och fallgropar.

 1. Vad är ett samverkansavtal?
  Samverkansavtalet är ett kollektivavtal som är en vidareutveckling av både medbestämmandelagen, MBL, och arbetsmiljölagen, AML. Ett problem med MBL kan vara att de fackliga representanterna kommer in för sent i processen. När de träffar arbetsgivaren är det mesta redan klart. Samverkansavtalet kom till för att ändra på detta. Arbetstagarna ska i ett tidigt skede kunna ge synpunkter på förslag till förändringar. Inom ramen för samverkan tar man även upp arbetsmiljöfrågor. Samverkan för samman MBL och AML till en process, där arbetsmiljö ska genomsyra alla frågor. Fack och arbetsgivare kommer överens i ett lokalt samverkansavtal om hur man ska arbeta. Oftast sker dialogen i samverkansgrupper och på arbetsplatsträffar där fack, skyddsombud, medarbetare och chefer tar upp och diskuterar frågor som rör arbetet. På de arbetsplatser som har ett samverkansavtal ersätts alltså vissa MBL-förhandlingar med samverkansgrupper.

 2. Hur får vi ett samverkansavtal på min arbetsplats?
  Det kan finnas en djupt rotad MBL-kultur på arbetsplatsen som gör att det kan vara svårt att börja jobba på ett nytt sätt. Är man van att förhandla med en motpart kan det bli tufft att bryta det mönstret. Samverkan handlar, precis som det låter, om att arbetstagare och arbetsgivare tillsammans ska utveckla verksamheten. Det betyder att alla parter måste vara öppna och lyssna på varandras argument. Viktigt att poängtera är att det fortfarande alltid är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet.

  Det kan ta tid att få samverkan att fungera bra. Det finns inga universallösningar för ett haltande samverkansarbete. Men en framgångsfaktor kan vara att parterna ägnar mycket uppmärksamhet åt processerna och mötesformerna.

 3. Hur får jag som medarbetare inflytande genom samverkan?
  Som medarbetare har du inflytande över ditt arbete och din arbetsmiljö på olika sätt. På arbetsplatsträffarna diskuteras frågor som rör verksamheten och dess utveckling. Samtal om enskilda medarbetare görs på medarbetarsamtal. Du ska ha minst ett årligt samtal med din chef. När du har ditt medarbetarsamtal måste du känna igen frågor som tagits upp på arbetsplatsträffen, men formulerade utifrån dig som medarbetare. Möjligheten att påverka hänger därför ihop med hur aktiv du är även på arbetsplatsträffar och i andra sammanhang i ditt arbete. Din chef har dock ansvar för att skapa ett klimat där du känner att dina åsikter och tankar fångas upp och tas på allvar.

 4. Samverkansavtal eller MBL – vilket är bäst?
  Samverkansavtal finns inte på alla arbetsplatser i Sverige. Det kan bero på flera saker. Parterna kan tycka att den rådande MBL-kulturen fungerar bra och ser inte någon anledning att jobba annorlunda. Eller tvärtom – MBL fungerar inte, så varför skulle samverkan göra saken bättre? Men ett samverkansavtal, som har jobbats fram av parterna tillsammans, kan vara en bra grund att stå på i det fortsatta fackliga arbetet. Fungerar det sedan även i praktiken kan arbetstagarnas inflytande och delaktighet öka. Är du nyfiken på att veta mer om möjligheterna att teckna ett samverkansavtal – lyssna med din fackliga företrädare eller hör av dig till DIK:s kansli.

 5. Vad händer om samverkansarbetet inte fungerar?
  Det kan ta tid att få samverkan att fungera bra. Det finns inga universallösningar för ett haltande samverkansarbete. Men en framgångsfaktor kan vara att parterna ägnar mycket uppmärksamhet åt processerna och mötesformerna för att utvärdera och finslipa tills det fungerar bra. En annan förutsättning för att få det att fungera är att känna tillit. Om fack och arbetsgivare inte litar på varandra kommer det aldrig att fungera. Kort sagt måste det finnas en vilja och tro från alla berörda parter att det ska fungera – annars gör det inte det