Alla chefer måste vara kommunikativa

Alla ledare i en organisation kommunicerar men alla är inte kommunikativa. Det måste de vara. Hur chefer kommunicerar kan vara skillnaden mellan framgång och fiasko. Det menar kommunikationsexperten Charlie Nordblom.

Text: Anders Regnell

Kommunikativt ledarskap handlar om hur chefer och ledare kommunicerar med sina medarbetare. En ledare som är kommunikativ har stort inflytande på medarbetarnas attityder, välbefinnande och hur de presterar. De är också bättre på att motivera medarbetarna, att skapa förutsättningar för samverkan och att nå uppsatta mål.

Charlie Nordblom var kommunikationsdirektör för Volvo group fram till 2015. Volvokoncernen är ett av de företag som länge jobbat mycket med att utveckla det kommunikativa ledarskapet. 2007 fick det svenska moderbolaget Stora kommunikationspriset för sitt arbete med ”kommunikativt ledarskap.”

En avgörande faktor

 – Sverige har under många år varit ledande att lyfta kommunikativt ledarskap. Vi anser att alla ledare, oavsett nivå, måste vara kommunikativa. Det är en egenskap som alla ledare helt enkelt måste besitta.

Charlie Nordblom menar att det kommunikativa ledarskapet är helt nödvändigt för att en organisation ska kunna lyfta och bli framgångsrik.

 – Skillnaden mellan ett hög- och lågpresterande team kan vara hur kommunikativ ledaren är. Chefen måste se individerna i gruppen och ge dem förtroende att utvecklas och känna sig viktiga för verksamheten.

Engagemang, grupptillhörighet och förtroende

Men vad kännetecknar då en kommunikativ ledare? För ett par år sedan avslutade Mittuniversitet ett forskningsprojekt om kommunikativt ledarskap. Projektet leddes av professor Catrin Johansson, som bland annat formulerade en definition av begreppet: En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande.

 Catrin Johansson och hennes medarbetare har också tagit fram åtta beteenden som kännetecknar en kommunikativ ledare (se faktarutan).

Charlie Nordblom, som under flera år främst utvecklat företagskultur, medarbetarengagemang och strategisk kommunikation, har identifierat olika typer av engagemang som går att koppla till de åtta olika kommunikativa beteendena.

 – Alla kommunikativa ledare måste fråga sig; hur ser engagemanget ut i min organisation? Vad är det som driver och engagerar mina medarbetare? Hur hjälper jag dem att bli mer engagerade?

Det finns tydliga kopplingar mellan det kommunikativa ledarskapet och affärsresultatet.

En bra kommunikativ ledare påverkar organisationens resultat genom att skapa tydliga roller för medarbetare och genom att bygga engagemang, gruppsamhörighet och förtroende. Det här leder i sin tur till förbättrade prestationer och resultat på individ-, grupp- och organisationsnivå, menar Charlie Nordblom.

 – Det finns tydliga kopplingar mellan det kommunikativa ledarskapet och affärsresultatet.

Han har identifierat fyra olika sorters engagemang – medarbetare som brinner för sina egna arbetsuppgifter, de som engageras mest av att jobba tillsammans i ett team, de som värdesätter samarbete över teamgränser och de som sätter kundnyttan i fokus. De två största grupperna i en organisation brukar vara de två förstnämnda.

Våga satsa på det du inte är bra på

Men vad som engagerar en medarbetare är inte statiskt utan det går att ändra på.

 – Börjar man jobba med det här systematisk går det att flytta tyngdpunkten i en organisation mycket på bara ett år. Om vi kan förflytta de som främst varit engagerade i individuella arbetsuppgifter till att bli starka teamarbetare, då kan vi höja produktiviteten med uppåt 30 procent.

För att lyckas med en sån här omvälvning räcker det inte att bara fortsätta satsa på sådant man redan är bra på.

 – När jag jobbade på Volvo var vi väldigt duktiga på att kommunicera mål och övergripande strategier. I backspegeln inser jag att vi överfokuserade på sådant som vi redan var bra på.

Det är viktigt att våga ta tag i saker som sänker medarbetarnas engagemang och som gör det svårare att nå bra resultat. I stora produktionsenheter växer det ibland fram klyftor mellan starka team och svaga ledare, som är överbelastade och alltför frånvarande. De medarbetare som främst brinner för sina arbetsuppgifter riskerar då att bli osynliggjorda.

 – För dem är det helt avgörande att chefen är tillgänglig, respektfull, bryr sig om och ger dem ansvar. Framtidens ledare behöver alltså förstå de viktigaste drivkrafterna bakom medarbetarnas engagemang för att bättre kunna anpassa de kommunikativa beteendena, menar Charlie Nordblom.

8 kännetecken för kommunikativa ledare:

  1. Coachar och ger medarbetare eget ansvar.
  2. Skapar strukturer som underlättar arbetet.
  3. Formulerar tydliga förväntningar på kvalitet, produktivitet, och professionalism.
  4. Är tillgängliga, respektfulla och bryr sig om medarbetarna.
  5. Löser problem, ger och söker feedback och talar för sin enhet.
  6. Ger inriktning och hjälper andra att nå sina mål.
  7. Gestaltar medvetet budskap och händelser.
  8. Möjliggör och stödjer meningsskapande.