Så mycket bättre blir pensionsavtalen

AkademikerAlliansen (där DIK ingår), OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Förbättringarna berör olika kommunala avtal över tid och olika områden. Här listar vi samtliga förbättringar:

 • Höjd garantinivå i gamla pensionsavtalet PA–KL
  Den så kallade garantinivån i PA-KL höjs från 100 kr till 1 200 kr per månad från och med 1 juli. Den månatliga utbetalningen börjar i januari 2018 och beloppen för tiden 1 juli – 31 december 2017 kan utbetalas retroaktivt senast 1 juli 2018. Garantibeloppet 1 200 kr räknas upp årligen från och med 2019 i takt med förändring av inkomstbasbelopp. Den höjda garantinivån gäller för arbetstagare som insjuknade med förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta under tiden 1985 – 1997 och därmed låg kvar i det gamla avtalet PA-KL.

 • Kvartalsförmedling av pensionsavgift i AKAP-KL
  År 2018 införs kvartalsförmedling i AKAP-KL. Det innebär att pensionsavgiften från arbetsgivaren förmedlas till arbetstagarens pensionsförsäkring fyra gånger per år istället för som nu, en gång per år. Det här är en fördel för arbetstagarna, eftersom premierna beräknas och placeras vid fler tillfällen jämfört med tidigare. Det både minskar risken och gör att det hinner bli mer avkastning.

 • Löneväxling till separat sparande
  Arbetstagare som löneväxlar kan från och med 2018 välja separat traditionell pensionsförsäkring eller fond hos försäkringsgivare. Detta inom ramen för de kommunala pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA. Det innebär att utbudet med låg förvaltningskostnad och samma flytträtt öppnas upp för separat löneväxlings-sparande för de som så önskar.

 • Information om återbetalningsskydd
  Arbetstagaren ska det år han eller hon fyller 60 år informeras om tecknat återbetalningsskydd, möjliga förmånstagare och eventuella ekonomiska effekter vid bibehållet återbetalningsskydd. Det gäller avtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA.

 • Utbetalning av pension
  Bestämmelser om utbetalning av pension moderniseras med bland annat senarelagd automatisk utbetalning och bättre överensstämmelse med principen om livsvarig utbetalning. Det gäller avtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA.

För mer information, kontakta Helena Larsson på 08-613 48 39.