Nytt treårigt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst

Akademikerförbunden har slutit ett nytt kollektivavtal med Svensk Scenkonst avseende löner och allmänna villkor för tjänstemän för tiden 1 april 2017 till och med 30 mars 2020. Avtalet gäller medlemmar i offentligt finansierade teaterinstitutioner.

– Det är positivt att vi har tecknat ett treårsavtal som dels ger möjlighet till fortsatt utveckling av vårt löneavtal och säkrar reallöneökningar för våra medlemmar och dels att vi infört flexpension för våra medlemmar på scenkonstområdet, säger DIK:s ombudsman Johanna Hektor.


Parterna har kommit överens om:

  • En treårig avtalsperiod, där det tredje året är uppsägningsbart
  • Ett processlöneavtal med stupstock för tiden 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. Avtalsvärdet är 6.5 % varav 0,4 % är avsättning till flexpension
  • Parterna har ingått en separat överenskommelse om införande av flexpension i linje med övriga arbetsmarknaden. Överenskommelsen innebär att scenkonstbranschen ska följa industrins extra avsättningar till flexpension (extra inbetalning till ITP 1) med ett års eftersläpning. Avtalsparterna är också överens om att arbetsgivarna ska pröva ansökningar om deltid i pensioneringssyfte i positiv anda, men det finns inte någon avtalsreglering om rätt till deltid från 62 års ålder.
  • Parterna ska under avtalsperioden gemensamt arbeta för en utveckling av den lokala löneprocessen och den lokala lönebildningen
  • Akademikerförbunden ska delta i arbetet i den förhandlingsgrupp som behandlar arbetstidsbestämmelser i kollektivavtalet tillsammans med Svensk Scenkonst och Teaterförbundet. Förhandlingsgruppen tillsätts för att under fredsplikt utreda, och om parterna finner att behov föreligger, fortsätta förhandla frågorna. Överenskomna förändringar i kollektivavtalet införs under pågående avtalsperiod. Arbetet i förhandlingsgruppen bedrivs under fredsplikt.


För information:
johanna.hektor@dik.se, avtalsansvarig
jaime.aleite@civilekonomerna.se