Nytt kollektivavtal med fokus på arbetsmiljö

Fackförbunden inom kommuner och landsting har slutit ett nytt avtal med SKL och Pacta med tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med Kommunal, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och AkademikerAlliansens anslutna riksorganisationer.

 Vi är nöjda med att nu ha ett avtal som i större utsträckning än tidigare stödjer den praktiska tillämpningen gällande både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete. AkademikerAlliansen ser samverkan som grunden för en bra dialog mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Avtalet är dessutom bra strukturerat, pedagogiskt och synliggör tydligt nyttan med samverkan, säger Maria Andrén Bergström, vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

− Som arbetsgivare ser vi samverkan som grunden för hur vi vill jobba i framtiden. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå. Det passar moderna organisationer på svensk arbetsmarknad. Ska vi klara välfärdens utmaningar så måste vi ta vara på alla medarbetares kompetens och engagemang, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL.

 

Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.

Mer om avtalet

Samverkansavtalet får ett nytt namn: Avtal om samverkan och arbetsmiljö.

Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.

Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.

Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå.

Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

 

Avtal om samverkan och arbetsmiljö (uppdateras med nya avtalet)

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/ovrigakollektivavtal/samverkan.154.html

Parternas gemensamma kommentarer:

https://www.dik.se/media/1570/kommentar-avtal-om-samverkan-och-arbetsmiljo.pdf