Rapport från skandinaviskt biblioteksfackligt möte

Varje år träffas de skandinaviska biblioteksfacken för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar. I år hölls mötet i Sverige med DIK som värd.

I början av november samlades de svenska, norska och danska biblioteksfacken i DIK:s lokaler i Stockholm för att diskutera gemensamma utmaningar och dela erfarenheter och tips med varandra. Det är ett informellt samarbete som pågått i mer än 20 år och har varit viktigt bland annat för att sprida kunskap och inspirera varandra.

Under årets möte belystes dagsaktuella frågor som arbetsmiljön på biblioteken med bidrag från alla tre länderna men även frågor av mer strategisk karaktär då mötet gästades av Eva Enarsson, utredare i Nationella biblioteksstrategin.

Arbetsmiljö på bibliotek
2016 års möte ägde rum i Oslo, då presenterade DIK rapporten ”Vi är bibliotekarier – inte psykologer eller socialarbetare”. Att frågan fått genomslag, och inte bara i Sverige, blev under årets möte extra tydligt då inte bara DIK kunde presentera en uppföljning på vår tidigare rapport, DIK:s rapport från 2015 hade även inspirerat två norska masterstudenter och slutsatserna från deras masteruppsats presenterades av Norska Bibliotekarforbundet. Danska Bibliotekarforbundet hade dessutom gjort en egen undersökning där frågor ställts till lokalfackliga företrädare. Det blev tydligt att problemen som DIK visat på i Sverige inte är ett svenskt fenomen utan finns i hela Skandinavien.

Det blev tydligt att arbetsmiljöproblemen på bibliotek som DIK visat på i Sverige inte är ett svenskt fenomen utan finns i hela Skandinavien.

En annan viktig slutsats som drogs av de norska masterstudenterna var att problemen kommer från primärt fyra grupper; besökare som är hotfulla vid informationsdisken och då vanligast i samband med förseningsavgifter som de av något skäl inte tycker sig behöva betala, barn och unga som ställer till bråk och återkommande måste lugnas, och slutligen psykiskt sjuka och påverkade människor som ofta står för de mest dramatiska händelserna.

Biblioteksstrategi och bibliotekslag
Under mötet diskuterades även det i Sverige pågående arbetet med nationell biblioteksstrategi, vilket väckt stort intresse, inte minst hos Danska Bibliotekarforbundet. I Danmark pågår en centralisering av högskole- och universitetsbiblioteken där samtliga bibliotek organiseras som filialer under motsvarande Kungliga biblioteket. Som konsekvens blir inte längre bibliotekarierna anställda på högskolorna utan ”utstationerade” från Kungliga biblioteket. En oro finns över vad som kommer hända på sikt sett till samarbete och påverkan på universitetets verksamhet när bibliotekarierna inte längre är kollegor.

Många frågor ställdes med anledning av Sveriges arbete med nationell biblioteksstrategi och det faktum att den tar ett grepp om hela biblioteksväsendet sågs som mycket positivt, särskilt av de danska representanterna som såg en helt annan utveckling hos sig. Men även av de norska representanterna som arbetar för en ny biblioteksutredning, senaste kom 2009. En kulturutredning är på gång, vilken kommer att omfatta folkbiblioteken. Norska Bibliotekarforbundet vill att en ny biblioteksutredning blir sektorsövergripande så att även skol- och högskolebiblioteken omfattas men trodde det skulle bli svårt att få igenom.