Rekordlåg arbetslöshet bland DIK-medlemmar

15 maj är Arbetslöshetens dag och DIK presenterar idag en rapport med statistik kring arbetslösheten hos våra medlemmar.

Uppgifterna i rapporten baseras på DIK-medlemmar som även är medlemmar i Akademikernas a-kassa, AEA. Trenden för 2017 är tydlig – en fortsatt stärkt arbetsmarknad med en sjunkande arbetslöshet. Utvecklingen följer arbetsmarknaden i stort där andelen arbetslösa i befolkningen har minskat under året. Samma utveckling kan ses i EU där arbetslösheten inom EU28 i november 2017 var den lägsta sedan oktober 2008 och i Eurozonen den lägsta sedan januari 2009.

Lägsta arbetslöshetssiffran sedan 2011

Vid varje månad (förutom november) har andelen arbetssökande legat lägre än under samma månad 2016. Störst skillnad var det under första halvåret då arbetslösheten låg ca 0,4 procentenheter lägre jämfört med samma månader året innan. Arbetslösheten låg i december på 2,55 procent vilket är den lägsta arbetslöshetssiffran som uppmätts sedan 2011, då dessa rapporter började skrivas.

Av dessa fick 1,58 procent a-kassa och 0,96 procent deltog i program hos arbetsförmedlingen. Ytterligare 1,06 procent hade en anställning med stöd. Andelen arbetssökande i DIK med ersättning från AEA har också sjunkit under det gånga året från 1,88 procent i januari till 1,58 procent i december.

När andelen arbetssökande medlemmar i DIK jämförs med hela AEA låg dock DIK:a medlemmar i november 2017 1,18 procentenheter högre.

Andelen AEA-anslutna DIK-medlemmar har minskat svagt under årets sista månader och ligger nu på cirka 94 procent. Det är fortsatt en hög nivå. Andelen som väljer att betala sin avgift direkt till AEA istället för att betala via DIK växer sakta, i december 2017 låg den på 13,7 procent.

Skillnaden mellan kvinnor och män ökar

Andelen arbetssökande i gruppen män är högre än andelen arbetssökande i gruppen kvinnor. I december 2017 var andelen arbetssökande män 3,44 procent och andelen arbetssökande kvinnor var 2,27 procent. 

Skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetslöshet var i december 1,17 procentenheter, samma månad ett år tidigare var skillnaden 1,02 procentenheter. Kvinnors arbetslöshet har därmed sjunkit mer än vad männens har och skillnaden mellan de två grupperna har ökat något.

Den lägsta andelen arbetssökande under december hittas, precis som tidigare, i gruppen 40–44 år. Högst arbetslöshet ses i de grupperna 55–59 och 60–64 år. Andelen som har ett arbete med stöd och som deltar i program hos Arbetsförmedlingen ökar med ålder.

Fortsatt låg arbetslöshet hos bibliotekarier

Arbetslösheten varierar stort beroende på utbildningsinriktning. Utbildade inom bibliotek och information har en mycket låg arbetslöshet. Även utbildade inom arkiv och dokumentation, kommunikation och media samt språk hade i december i låg utsträckning ersättning från a-kassa eller deltog i program hos arbetsförmedlingen. Samtliga hade en arbetslöshetsnivå under 2 procent. Högst andel arbetssökande har gruppen utbildade inom arkeologi och gruppen där utbildningsuppgift saknas.

Läs rapporten i sin helhet här.