Så arbetar du strategiskt med kreativitet

Det digitala samhället ställer nya krav på såväl företag som medarbetare. Med rätt förutsättningar på arbetsplatsen går det att skapa den kreativitet som krävs för att överleva i det digitala landskapet. Charlotte Sundåker från Hyper island ger tips om hur det kan gå till.

Text & foto: Anders Regnell

Exemplen är många på företag som har blivit frånsprungna när de inte har förutsett hur marknaden kommer att utvecklas och vad kunderna efterfrågar om ett år. Kodak och Nokia är bara två exempel på företag som för några år sedan var världsledande inom sin bransch men som idag lever i en helt annan verklighet. Möjligheten att lyckas för företag eller organisationer ser annorlunda ut idag än före digitaliseringens intåg. Vi står inför helt nya utmaningar, och många ägnar mycket energi till att oroa sig över förändringar som de inte kan påverka. Istället borde vi omfamna osäkerheten och lära oss att följa med och utvecklas i de pågående strömmarna.

Det menar charlotte Sundåker som har stor erfarenhet av idé- och konceptutveckling och metodik för att skapa kreativa processer i en organisation.

– Idag behöver vi lösa problem som ingen har löst tidigare. Vi möter utmaningar som: Var befinner sig våra kunder någonstans? Hur ska vi träffa dem och med vilka budskap ska vi nå dem – idag och imorgon?

Arbetsplatsen måste vara en trygg miljö där det är tillåtet att testa sig fram.

Charlotte Sundåker arbetar sedan sju år på Hyper island, som är ett svenskt utbildningsbolag specialiserat på digitala och interaktiva medier. Större delen av tiden har hon varit marknadschef, men är i skrivande stund tillförordnad vd.

En trygg miljö

Hon menar att vi måste förhålla oss till kunskap på ett nytt sätt. Vi måste lära oss att leda oss själva i den ständigt pågående förändringen av det digitala landskapet. Det ska vi inte göra ensamma utan tillsammans med andra på arbetsplatsen, för kreativitet och idéutveckling skapas bäst i grupp. Men för att en organisation ska kunna ta tillvara medarbetarnas kreativitet behöver vissa förutsättningar vara på plats för att det ska kunna hända.

– Arbetsplatsen måste vara en trygg miljö där det är tillåtet att testa sig fram. Det viktigaste är inte att snabbt få fram perfekta resultat, utan att våga prova olika saker och se vad som händer; detta kallas ofta prototyping. Då gäller det att ha en kultur där man inte blir straffad utan snarare belönad om man inte direkt lyckas ta sig från punkt a till punkt b, menar Charlotte.

Det kan vara svårt att få detta att fungera i praktiken. De flesta har höga resultatkrav på sig med tydliga mål, budget och tidsramar, eller så är man kanske konsult som förväntas leverera snabba färdiga lösningar.

– Visst går det, men det ställer krav på arbetsgivaren. Det första man behöver göra är att se till att det finns gemensamma värderingar, syften och visioner. Alla som ingår i organisationen ska veta vad det är som gäller, varför de gör det de gör och vart de är på väg.

Olika personligheter

En annan förutsättning för att lyckas är att gruppen som ska arbeta ihop har olika bakgrunder i allt från etnicitet till kön och ålder. Det är viktigt med olika personligheter som kan bidra med många olika perspektiv.

– Det är oftast lättare att arbeta med människor som tänker ungefär som en själv, men det är fel tänkt om man vill ha en dynamisk och kreativ arbetsgrupp som kommer på nya möjligheter och lösningar.

På bara en timme kan du nå fram till en eller flera fantastiska idéer.

Att jobba praktiskt med kreativitet kräver också en bestämd tidsram och att det finns en tydlig process som arbetsgruppen själva sätter upp.

– Det är jättebra att sätta ihop en grupp från olika avdelningar och på så sätt få med sig de olika kompetenser som kan behövas, men det räcker oftast inte för att få kreativiteten att flöda. Kreativiteten behöver handledas steg för steg i en process där alla i gruppen får möjlighet att bidra med sina tankar och idéer.

Du hinner långt på en timme

Charlotte Sundåker tipsar om ett konkret exempel på hur man kan jobba i form av strukturerade workshoppar:

– Säg att du bara har en timme på dig. Börja med att gå igenom några principer för idégenerering. Ett exempel är att börja en mening med ”Ja, och ...” för att bygga vidare på varandras tankar snarare än att utvärdera dem. Introducera sedan nyckelfrågan som gruppen är där för att lösa, och säkerställ att frågan är tydlig och öppen.

– Avsätt sedan de första tio minuterna till att spåna idéer runt nyckelfrågan. Till din hjälp kan du använda en metod för att få igång gruppen, till exempel ställa frågan ’Hur hade Google löst det här?’, eller använda negativ brainstormning och fråga ’Vad skulle vara den absolut sämsta lösningen?’

– Nästa tio minuter ägnar ni er åt att klustra och organisera bland idéerna som ni vill gå vidare med. Ägna sedan några minuter åt att välja en eller ett par idéer att utveckla vidare. När gruppen valt en idé är det dags att börja utveckla just den, med många idéer på hur och så vidare. Genom att göra så kan du komma väldigt långt på bara en timme och nå fram till en eller flera fantastiska idéer och koncept. Den här processen kallas The Double Diamond Model.

Tillsammans ökar lusten

Det här arbetssättet bidrar till att skapa förankring hos medarbetarna och leder till större engagemang. Känslan av att vi har gjort det här tillsammans ökar lusten att jobba för att det man har beslutat verkligen ska hända. Men hur bra processen än är så bygger det på att de som deltar är aktiva och bidrar med sina tankar och åsikter.

– Alla måste bidra både med att prata och inte minst med att lyssna. Att lyssna aktivt och bekräfta den som pratar är nog så väsentligt – annars kommer det inte att fungera.

På längre sikt är det även angeläget att få in feedback och reflektion i arbetet, för att skapa ökad förståelse kring sig själv och andra i gruppen. Att fundera kring frågor om hur vi arbetar tillsammans, hur just jag bidrar till processen, hur jag påverkar andra och vad vi kan lära oss av ett resultat – det bidrar till att skapa effektiva team.

– Målet är att bli en lärande medarbetare och organisation som hela tiden utvecklas och kan ta sig an nya utmaningar i en digital värld, säger Charlotte Sundåker.

Sju tips för att skapa ett kreativt möte:

  1. Bestäm syftet med mötet.
  2. Bestäm målet med mötet och önskat resultat.
  3. Bestäm agendan.
  4. Bestäm vilka roller ni har på mötet.
  5. Sätt upp förhållningsregler tillsammans.
  6. Bestäm hur mycket tid mötet får ta och hur mycket tid ni ska lägga på varje del.
  7. Avsluta mötet med att fördela ansvar så att nästa steg i processen blir tydligt.