Yttrande över förslaget till nationell biblioteksstrategi

Under veckan skickade DIK in ett yttrande till det förslag som tagits fram angående Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi. I yttrandet fokuserar DIK på skrivningarna om vikten av bibliotekens demokratiska funktion i samhället och på vilket sätt den ska stärkas.

Först och främst välkomnar DIK överlag en nationell biblioteksstrategi eftersom biblioteken spelar en så viktig roll i vårt demokratiska samhälle, vilket också är något vi drivit länge. Precis som det står i förslaget, vill vi också lyfta att biblioteken tillhör folket och möjliggör insyn, inflytande och bidrar till samhällsutvecklingen – därför behöver biblioteken vara tillgängliga för alla.

I strategin lyfts också de kompetenser biblioteken behöver för att fylla sin funktion, något vi på DIK kan skriva under på. Samma sak gäller för den långsiktighet i fråga om finansiering som också presenteras.

”Stabil och trygg grundfinansiering är nödvändig för att komma bort från ett kortsiktigt projekttänkande”

En annan positiv del ur strategin är den om skolbiblioteken som ett prioriterat område. I texten kan vi läsa om den akuta bristen på utbildade skolbibliotekarier och hur skolbibliotekens roll som pedagogiska funktioner behöver förtydligas i skollagen – två problemområden vars lösningar DIK ställer sig bakom. Däremot hade vi önskat tydligare förslag på hur situationen ska hanteras både på kort och lång sikt.

”Skollagen måste reglera att skolbiblioteken ska vara bemannade och det med bibliotekariekompetens.”

DIK är överlag positiv till på vilket sätt bibliotekens samhällsbärande funktion presenteras och de skrivningar som visar bibliotekens funktion och infrastruktur för att stärka andra samhällsinsatser, exempelvis i totalförsvaret. Däremot ställer vi oss tveksamma till den kostnadsnivå som presenteras – det är helt enkelt en för liten budget för att rymma alla de positiva förändringar förslaget presenterar. Vi tror att det kan behövas riktade statliga insatser för att komma tillrätta med bristerna.

Till sist vill vi lyfta hur väl förslaget betonar vikten av fri tillgång till information och vilka hinder som finns idag. Genom digitaliseringen kan biblioteken nå fler, men stöter på problem i kommunernas ofta svaga ekonomi. Därför står vi bakom förslaget om en stärkt nationell biblioteksmyndighet, som kan bygga kunskap om samhällsutvecklingens alla hörn.

Vill du läsa hela remissvaret? Det kan du göra här!