DIK:s organisation

DIK:s organisation består bland annat av medarbetare på kansliet och av den förtroendevalda förbundsstyrelsen. Det högsta beslutande organet är DIK:s kongress, som hålls var tredje år.

Tillsammans är vi på DIK strax under 50 personer, varav 11 utgörs av ledamöter i förbundsstyrelsen. Alla har vi ett och samma uppdrag – att stå bakom dig som arbetar med kommunikation, reklam och kultur.

DIK är en del av Saco
DIK är ett av 23 medlemsförbund i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Under Saco-paraplyet samlar vi över 600 000 akademiker – studenter, forskare, egenföretagare och anställda. Läs mer på Sacos webbplats

DIK:s kongress

DIK:s kongress äger rum vart tredje år och är DIK:s högsta beslutande organ. Här fattas beslut om inriktningen på förbundets verksamhet för den kommande treårsperioden. Dessutom väljs förbundsstyrelse för kommande kongressperiod. På kongressen deltar förbundsstyrelse och förbundsordförande, mötespresidium, valberedning, revisorer och kansliet. Dessutom deltar ett stort antal ombud som representerar DIK:s medlemmar. I god tid innan kongressen hålls en workshop kallad Hållplats där fackförbundets alla delar möts för att diskutera vision, identitet och framtid.

Protokoll kongress 24 november 2018

Protokoll extrakongress 4 april (uppskjuten, se 9-12 maj)

Protokoll extrakongress 9-12 maj

DIK:s förbundsstyrelse

DIK:s förbundsstyrelse väljs av kongressen för kommande tre år. De arbetar med de strategiska frågorna för förbundet och ska se till att verksamheten drivs i linje med kongressens beslut. Förbundsstyrelsen har elva ledamöter. Ordföranden arbetar heltid på DIK, medan övriga personer arbetar ideellt. I förbundsstyrelsen finns dessutom en ledamot som representerar förbundets studentmedlemmar. 

Vem ingår i förbundsstyrelsen?
DIK:s nuvarande förbundsstyrelse valdes vid senaste kongressen i november 2018 och sitter fram till nästa kongress i november 2021. Här kan du se alla medlemmar i förbundsstyrelsen.

DIK:s expertgrupper

I specifika frågor kan DIK:s förbundsstyrelse tillsätta ideella expertgrupper. Det kan handla om avgränsade uppdrag som att planera DIK:s medverkan i en konferens. Det kan också handla om långa och svårlösta uppdrag, som att öka rörligheten på arbetsmarknaden för de yrken där DIK:s medlemmar finns.

Kansliet

DIK:s kansli arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen. Deras viktigaste uppgift är att ge fackligt stöd till dig som medlem, men också att hjälpa dig med praktiska frågor om ditt medlemskap.

Lokalfackligt förtroendevalda

Basen i DIK:s verksamhet är de lokalfackligt förtroendevalda. Med stöd från DIK:s kansli bevakar och tillvaratar de ditt och de andra medlemmarnas intressen ute på arbetsplatsen.

Expertgruppen DIK Student

Inom DIK finns också en expertgrupp för studenter – DIK Student. Du som är student och medlem i DIK kan engagera dig i gruppen. Kontakta kansliet om du är intresserad.

DIK:s stadga sätter ramarna

DIK:s stadga slår bland annat fast förbundets grundläggande värderingar och hur du som medlem kan påverka. Den nu gällande stadgan antogs av DIK:s kongress 24 november 2018.

Läs DIK:s stadga (pdf)

Så kan du påverka DIK

Kontakta DIK:s kansli om du är intresserad av att påverka DIK:s riktning och framtid. Det finns många sätt:

  • Nominera dig själv som ombud till kongressen. Du kan också nominera någon annan eller rösta på det ombud du tycker bäst representerar dig.
  • Lägg ett formellt förslag – en motion – inför kongressen.
  • Kontakta förbundsstyrelsen och tala om vad du tycker – eller anmäl ditt intresse för att själv sitta i förbundsstyrelsen.
  • Delta i någon av de expertgrupper som förbundsstyrelsen tillsätter.
  • Engagera dig i expertgruppen för studenter – DIK Student.