Just nu går det inte att logga in på Mitt DIK, eller registrera sig som ny medlem, på grund av tekniska problem. Vi arbetar på att lösa det så snabbt som möjligt!

Gå till innehåll

Nyheter kring avtal med Svensk Scenkonst

scenkonst-nyheter-avtal fackforbundet-DIK

Akademikerförbunden har förhandlat fram nya avtal med Svensk Scenkonst – de gäller för dig som arbetar inom området offentligt finansierade teaterinstitutioner (Institutionsteateravtalet eller Riksavtalet) samt för dig som omfattas av Tjänstemannaavtalet inom Svensk Scenkonst.

DIK förhandlar kollektivavtal för dig som är medlem och jobbar inom offentligt finansierade teaterinstitutioner och på orkesterföretag, orkester- och teaterföreningar med flera genom Akademikerförbunden. 

Den 20 november 2020 skrevs ett nytt avtal för offentligt finansierade teaterinstitutioner med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Avtalet gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.   

Sedan den 15 december 2020 finns också ett nytt avtal för tjänstemän vid orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser samt teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar m.fl. med Svensk Scenkonst.

Nya villkor i institutionsteateravtalet 

Avtalet har två lönerevisionstidpunkter, 1 november 2020 och 1 april 2022. Om de lokala parterna inte kan enas om löneökningarnas storlek ska löneökningar på kollektiv nivå uppgå till 2,8 procent för 2020 samt 2 procent för 2022. Vid lönerevisionstidpunkterna ska arbetsgivaren också göra avsättning till flexpension med 0,5 procent respektive 0,2 procent.  

I det nya avtalet finns det ett krav på att alla arbetsgivare ha en bemötandekod och riktlinjer för intima scener, för att motverka kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Det nya avtalet innehåller också nya regler för anställningens upphörande vid pension, anpassade till de nya så kallade LAS-åldrarna för pension (68 år från och med den 1 januari 2020, 69 år från och med den 1 januari 2023).  

Vad innebär avtalet för dig som DIK-medlem?

  • Din lön kommer att sättas enligt samma principer som tidigare, dvs den ska vara individuell och ska sättas utifrån kriterier som bestäms på din arbetsplats. 

  • Du får fortsatta avsättningar till flexpension och avsättningarna byggs successivt ut under avtalsperioden. 

  • Du har rätt att fortsätta din anställning till 68 års ålder (69 år från och med den 1 januari 2023). 

Nya villkor i tjänstemannaavtalet 

Det nya avtalet för dig som jobbar på orkesterföretag, orkesterförening, musikstiftelse samt teater- och länsteaterförening löper på 29 månader från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 och innebär att lönerevisionen följer märket på 5,4 procent. Löneökningar ska ske 1 november 2020 och 1 april 2022. 

Lokala parter ska enas om löneökningarnas storlek. Om de inte kommer överens ska löneökningarna sammantaget för medlemmarna vid arbetsplatsen uppgå till 2,8 % för 2020 samt 2,0 % för 2022. Avsättning till flexpension görs vid nämnda lönerevisionstidpunkter med 0,5 % respektive 0,2 %. 

Vad innebär avtalet för dig som DIK-medlem? 

  • Det blir tydligare att individuell överenskommelse om inlöst övertidsersättning inte innebär ett högre ordinarie arbetstidsmått. 

  • Det görs ett tillägg i kompetensutvecklingsavtalet om samråd vid föräldraledigas återgång i tjänst. 

  • Du har rätt att fortsätta din anställning till 68 års ålder (69 år från och med den 1 januari 2023). 

Vad händer nu?

De nya kollektivavtalen har börjat gälla och de lokala lönerevisionerna är i full gång.  

Under avtalsperioden ska Akademikerförbunden tillsammans med Svensk Scenkonst fortsätta diskutera frågan om förtroendevaldas roll samt fackens möjlighet att kunna engagera nya förtroendevalda.  

Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst har också enats om att tillsätta tre arbetsgrupper på institutionsteaterområdet under avtalsperioden; en för förbättrad löneprocess för Akademikerförbundens medlemmar, en för arbetstid (gemensamt med Teaterförbundet för scen och film) samt en arbetsgrupp som ska undersöka möjligheter att utveckla praktikavtalet (gemensamt med Teaterförbundet för scen och film). 

Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Till kollektivavtalen