Gå till innehåll

Nyheter kring avtal med Svensk Scenkonst

scenkonst-nyheter-avtal fackforbundet-DIK

Akademikerförbunden har 20 november 2020 träffat ett nytt avtal för offentligt finansierade teaterinstitutioner med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Avtalet gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

DIK förhandlar kollektivavtal för dig som är medlem och jobbar inom offentligt finansierad teaterkonst, genom Akademikerförbunden.

Nya villkor i avtalet

Lön och avsättningar till flexpension. Avtalet har två lönerevisionstidpunkter, 1 november 2020 och 1 april 2022. Löneavtalet har samma konstruktion som tidigare, vilket innebär att lokala parter ska enas om löneökningarnas storlek, men om det inte lyckas ska löneökningar på kollektiv nivå uppgå till 2,8 procent för 2020 samt 2 procent för 2022. Vid lönerevisionstidpunkterna ska arbetsgivaren också göra avsättning till flexpension med 0,5 procent respektive 0,2 procent. 

Nya allmänna anställningsvillkor. Nu finns ett krav på att alla arbetsgivare ha en bemötandekod och riktlinjer för intima scener, för att motverka kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Det nya avtalet innehåller också nya regler för anställningens upphörande vid pension, anpassade till de nya så kallade LAS-åldrarna för pension (68 år från och med den 1 januari 2020, 69 år från och med den 1 januari 2023). 

Vad innebär avtalet för dig som DIK-medlem?

  • Din lön kommer att sättas enligt samma principer som tidigare, dvs den ska vara individuell och ska sättas utifrån kriterier som bestäms på din arbetsplats.

  • Du får fortsatta avsättningar till flexpension och avsättningarna byggs successivt ut under avtalsperioden.

  • Du måste inte sluta när du fyller 67 år, utan det är den för tillfället aktuella åldern i LAS som gäller.

Vad händer nu?

Det nya avtalet börjar gälla den 1 november 2020.

Under avtalsperioden ska Akademikerförbunden tillsammans med Svensk Scenkonst fortsätta diskutera frågan om förtroendevaldas roll samt fackens möjlighet att kunna engagera nya förtroendevalda. 

Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst har också enats om att tillsätta tre arbetsgrupper under avtalsperioden. Arbetsgruppen för förbättrad löneprocess för Akademikerförbundens medlemmar får i uppdrag att kartlägga hur löneavtalet fungerar i praktiken och utreda behov av förtydliganden i löneavtalet. En arbetsgrupp för arbetstid (gemensamt med Teaterförbundet för scen och film) ska undersöka hur nuvarande avtal fungerar idag och hur de kan fungera i framtiden sett ur verksamhetens respektive medarbetarens perspektiv. Arbetsgruppen för praktikavtal (gemensamt med Teaterförbundet för scen och film) ska undersöka möjligheter att utveckla praktikavtalet och vilka eventuella konsekvenser förändringar av avtalet skulle kunna få. 

Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Till kollektivavtalen