Gå till innehåll

Nyheter kring avtal med Svenska kyrkan

svenska-kyrkan-avtal fackforbundet-DIK

Svenska kyrkan och Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund har den 4 december 2020 träffat ett nytt avtal för tiden 1 november 2020 - 30 mars 2023 med retroaktivitet från 1 november 2020.

DIK förhandlar kollektivavtal för dig som är medlem och jobbar inom Svenska kyrkan, genom konstellationen Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund.

Nya villkor i avtalet

Löneavtal och ersättningsnivåer. Lönerevision ska ske vid två tillfällen, den 1 april 2021 med lägst 3,5 procent (retroaktivitet från 1 november 2020) och den 1 april 2022 med lägst 1,9 procent. Utöver revisionstillfällen utbetalas ett engångsbelopp till samtliga medarbetare om 1500 SEK i samband med decemberlönen 2020. I det nya avtalet finns också nya ersättningsnivåer för obekväm arbetstid, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid samt lägerverksamhet. De nya nivåerna kommer att höjas successivt den 1 november 2020, den 1 april 2021 samt 1 april 2022. 

Ändringar i allmänna anställningsvillkor. Eftersom nya LAS-överenskommelsen reglerar kommande pensionsåldrar så har formuleringen ” om arbetstagaren fyllt 67 år” i det nya avtalet ersätts med ”om arbetstagaren uppnått den i 32 a § LAS föreskrivna åldern”. I de allmänna anställningsvillkoren har det också lagts till en skrivning om att övertidsarbete med ledighet fordrar överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Sjukdom. Lönetaket om 62,5 procent av prisbasbelopp för beräkning av sjuklön ändras nu till 66,7 procent av prisbasbelopp.

Vad innebär avtalet för dig som DIK-medlem?

  • Du får engångssumma om 1500 kr som ersättning för utebliven lönehöjning 1/4-31/10 i år

  • OB och andra särskilda ersättningar höjs

  • Du måste inte sluta när du fyller 67 år, utan det är den för tillfället aktuella åldern i LAS som gäller

Vad händer nu?

Det nya avtalet börjar gälla den 1 november 2020.

Under avtalsperioden har parterna kommit överens om att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att undersöka, utreda och diskutera en förnyelse av omställningsavtalet, med ambitionen att ha ett förslag senast den 31 december 2021. 

Parterna har enats om att tillsätta en avtalsvårdsgrupp som under avtalsperioden kommer att behandla frågor som till exempel förhandlingsordning, ändrad modell för ersättningar och tillägg, arbetstidsförläggning, lön och lönesättningsprinciper, personal- och kompetensutveckling , miljömål samt ett längre arbetsliv.

Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Till kollektivavtalen