Gå till innehåll

Så tar DIK ansvar för medlemmarnas pengar

Med anledning av granskningen och kritiken mot hur olika fackförbund använt medlemmars pengar vill vi här dela med oss av DIK:s policys och förhållningssätt vad gäller representation, resor,  löner och förmåner till anställda och förtroendevalda.

DIK strävar efter att vara ett modernt fackförbund med höga ambitioner vad gäller hållbarhet, transparens och ett ansvarsfullt nyttjande av medlemmarnas pengar. Här går vi närmare in på våra policys och rutiner.

Representation

På DIK ska all representation (mat, dryck, boende, underhållning, gåvor osv) ske med måtta och kostnaderna hållas inom rimliga och försvarbara gränser utifrån riktlinjerna i vår representationspolicy. All representation ska vara alkoholfri, om inte ordförande/VD i förväg godkänt undantag. Vi ska också alltid, när möjligt, välja externa leverantörer (restauranger, catering, etc.) som har kollektivavtal för sina arbetare.

All extern representation ska vara godkänd i förväg av ordförande utifrån satta ramar. Gåvor vid extern och intern representation får inte överstiga 450 kr ink moms. (För undantag krävs godkännande i förväg av ordförande/VD.) Mellanklasshotell skall alltid väljas och om billigare pris går att få på egen hand kan egen bokning göras.

Hållbarhet

Placeringspolicy

Vi är måna om att våra medlemmars pengar förvaltas på ett ansvarstagande sätt. Därför har vi en placeringspolicy som reglerar vårt sparande i fonder, aktier och obligationer. DIK planerar att snarast möjligt införa en hållbarhetsredovisning i vår årsredovisning. Detta väntas bli ett lagkrav inom de närmaste åren, men då vi vill ligga i framkant ser vi ingen anledning till att vänta in lagkravet. Med en hållbarhetsredovisning kommer det bli ännu tydligare för våra medlemmar hur vi jobbar med dessa viktiga frågor.

Vegetarisk policy

DIK vill främja en hållbar utveckling. Därför väljer förbundet att i första hand servera vegetarisk mat vid måltider som finansieras av förbundet.

Resepolicy

Alla resor som omfattas av DIK:s riktlinjer ska vara kostnadseffektiva, trafiksäkra och miljöanpassade. Vid varje tjänsteresas planering ska man fundera över om till exempel data- eller telekommunikation, t ex Skype, chattforum eller videokonferens kan användas istället. Exempel på riktlinjer kring resande i tjänsten är följande:

  • Billigaste färdsätt och biljettyp ska prioriteras.

  • Kostnadsställe och projekt ska alltid anges och s

    yftet med resan ska alltid framgå i samband med utläggsredovisning.

  • Långväga resor inom Sverige ska i första hand ske med tåg. Tågbiljett ska beställas så att lägsta möjliga pris kan erhållas. För resor med SJ innebär det 90 dagar innan avresa. Om resan är billigare i 1:a klass eller om man är behov av att arbeta under resan (sanktioneras av närmsta chef) kan man välja 1:a klass.

  • Flyg ska endast undantagsvis nyttjas vid inrikesresor. Flyg ska endast nyttjas då resans längd motiverar det (avsevärd tidsvinst) eller om kostnaden markant understiger kostnaden för tåg.

  • Utlandsresor skall alltid godkännas av närmaste chef innan beställning.

  • Körning med privatbil ska undvikas. Egen bil får endast användas där andra kommunikationsmedel skulle medföra stora negativa konsekvenser ur arbets- eller effektivitetssynpunkt. Samåkning ska utnyttjas när det är möjligt.

  • Anslutningsresor ska i första hand göras med allmänna kommunikationsmedel. För resor till och från Arlanda får det miljövänligare alternativet Arlanda Express användas.

  • Flyg- och tågtaxi ska användas restriktivt, men får användas om det kan motiveras genom betydande tidsvinst och kostnadsbesparing, då i första hand samåkningstaxi. Taxibolag med kollektivavtal ska alltid väljas.

Här hittar du riktlinjerna kring resor i sin helhet.

Löner och arvoden

Lön till VD bestäms av förbundsstyrelsens ordförande. Arvode till förbundsstyrelsens ordförande samt vice ordförande, bestäms av en oberoende ersättningskommitté som utgörs av medlemmar direkt valda av förbundets kongress. Övriga styrelseledamöter ersätts enbart för förlorad arbetsinkomst, resor, kost och logi i direkt samband med styrelseuppdraget. I vår årsredovisning hittar du siffror över våra personalkostnader.

Vi har full förståelse för att lönerna i relation till genomsnittet hos våra medlemmar kan upplevas som höga, därför vill vi närmare förklara vilka parametrar som ligger till grund för lönenivåerna.

Ansvar, tillgänglighet och utsatthet

I rollen som både verkställande direktör och förbundsordförande vilar ett tungt ansvar på ens axlar. I ena fallet personalansvar och budgetansvar för ett helt kansli av medarbetare, i det andra ansvaret för våra drygt 20 000 medlemmar. I det ligger också en förväntan att kunna vara tillgänglig i princip dygnet runt, året runt, ständigt redo att ta hand om alltifrån personalärenden till kriskommunikation. Skulle man därför exempelvis slå ut lönen på dygnets 24 timmar, så blir det en klart mer modest summa. Med rollen som förbundsordförande kommer också en förväntan om att kunna stå på barrikaderna för DIK och de frågor förbundet driver för medlemmarna i offentligheten, en uppgift som i dagens debatt- och samhällsklimat tyvärr också innebär en speciell utsatthet.

Konkurrenskraft

Som fackförbund är vi beroende av kompetent personal som kan driva våra medlemmars frågor framåt på bästa sätt. För att attrahera de mest kompetenta och drivna medarbetarna behöver vi kunna konkurrera med både lön och andra förmåner, utifrån rimliga förväntningar. Som medlemsorganisation ska vi inte vara löneledande, samtidigt vill vi föregå med gott exempel och därför erbjuda marknadsmässiga löner. Precis som vi varje dag jobbar för att våra medlemmar ska få ordentligt betalt för sitt arbete.