Tematräffar inför kongressen

tematraffar-diskutera fackforbundet-dik

Vilka frågor tycker du är viktiga för DIK? Diskutera med förbundsordförande och DIK:s utredare.

Det är kongressår för DIK– därför startar vi en mötesserie öppen för dig som medlem, med fokus på att fånga upp frågor inför kongressen i november och olika teman att diskutera kring. Det är också ett perfekt tillfälle att ta upp annat som du tycker är viktigt för DIK.

Varje tematräff inleds med en genomgång av temat, sedan kommer vi tillsammans att diskutera tillsammans och du kan tycka till i olika frågor och lyfta sådant du tycker är viktigt. Alla tematräffar är en timme långa och sker digitalt.

Hemarbete, flexibilitet och arbetsmiljö

5 maj 13.30 – 14.30
Många av DIK:s medlemmar vill ha ett mer flexibelt arbetsliv där de själva i högre grad kan styra var och när de arbetar. Med flexibiliteten kommer flera arbetsmiljöutmaningar. Den fysiska, psykosociala och digitala arbetsmiljön är lika viktig oavsett när och var man arbetar.

Arbetsgivaren har fortfarande ansvaret, men hur ser man till att ett flexibelt arbetsliv inte bara blir ett gränslöst arbetsliv?  

Arbetslivets förändring efter covid-19

6 maj 10.00 – 11.00
Digitaliseringen fick en skjuts när pandemin kom. Kontorsnormen – idén om att jobbet är något man utför på kontoret – har fått sig en välbehövlig törn. Vad händer när många väljer att jobba mer hemifrån? Vad händer med de som inte kan göra det? Måste ledarskapet förändras när fler arbetar på distans? Klarar den digitala infrastrukturen av att fler jobbar hemifrån? Vi tittar närmare på de lärdomar vi kan ta med oss ur pandemin för att skapa bättre balans mellan arbete och fritid. 

Arbetsmiljö på museerna

11 maj 14.00 – 15.00
En ny rapport från DIK visar att museisektorn och dess anställda har påverkats kraftigt av pandemin. Nio av tio museer har varit stängda och var fjärde med en tidsbegränsad anställning har sagts upp. Men sektorn präglades redan innan pandemin av resursbrist, otrygga anställningar och hög arbetsbelastning. Vilka är de mest akuta arbetsmiljöutmaningarna i museisektorn? Vilka lärdomar kan vi ta med oss från pandemin?

Kommunikationsyrket

20 maj 13.30 – 14.30
Kommunikationsyrket präglas av ständig och snabb förändring. Det är en av de branscher som växt snabbast under de senaste decennierna och medielandskapets utveckling har i många avseenden vänt upp och ner på branschen. Dessa utmaningar kräver aktiva handlingsplaner kring såväl kompetensutveckling som reglering av arbetstid och återhämtning. Coronapandemin har också visat på det enorma behovet av bra kommunikation när samhället möter utmaningar, men är förutsättningarna tillräckligt bra?

Arbetstidsförkortning

26 maj 10.00 – 11.00
En expertgrupp med medlemmar har på uppdrag av kongressen 2018 undersökt frågan om arbetstidsförkortning inom DIK:s yrkesgrupper. På kongressen i november ska medlemmarna fatta beslut om hur DIK ska jobba med frågan framöver. Hur ser du på frågan? Vad finns det för potentiella utmaningar och vinster med arbetstidsförkortning inom ditt yrke?  

Mångfald och jämställdhet

31 augusti 10.00 – 11.00
DIK:s medlemsgrupper är kvinnodominerade, vilket präglar både arbetsvillkor och löner. Det finns också en bristande mångfald – utrikes födda är underrepresenterade i stora delar av medlemskåren. Vad finns det för utmaningar kopplat till jämställdhet och diskriminering? Hur kan de som studerar och arbetar inom DIK:s områden bättre spegla befolkningen?  

Vad hände med krisberedskapen?

6 september 10.00 – 11.00
Det senaste året med coronapandemin har uppenbarat tydliga brister i den svenska krisberedskapen och det på alla nivåer: kommun, region och stat. Men vad är en välfungerande krisberedskap, vilka funktioner måste fungera? DIK menar att kulturens institutioner måste spela en viktig roll i en framtida krisberedskap. En av de saker som pandemin har visat är att behovet av information, kunskap och fakta är stort, större än när allt är som det ska. I det avseendet spelar kulturinstitutionerna, bibliotek, arkiv och museer en unik roll. Det är dags att uppgradera Totalförsvaret. 

Kompetensutveckling

8 september 13.30 – 14.30
Den tekniska utvecklingen gör att arbetslivet och yrken förändras. Samtidigt förväntas vi jobba allt längre. Fler och fler behöver uppdatera sina kunskaper för att hänga med i förändringar inom sitt yrke, eller för att helt byta bana. En undersökning bland medlemmarna visar att många inte får relevant kompetensutveckling. Vilken kompetensutveckling efterfrågar medlemmarna? Och vad krävs för att fler ska få tillgång till den? 

Kulturpolitik i förändring

13 september 10.00 – 11.00
På den nationella politikens område ser vi nya konstellationer bildas, en utveckling vi sett pågå under lång tid i landets kommuner. Med nya politiska allianser utvecklas nya kulturpolitiska inriktningar, också det starkt påverkat av det som händer på kommunal nivå. Hur ser samspelet ut mellan den nationella och kommunala kulturpolitiken? Är det den kommunala kulturpolitiken som driver den nationella? 

Arbetsmiljön på biblioteken

15 september 13.30 – 14.30
DIK gör återkommande arbetsmiljöundersökningar och har bland annat sett att det är vanligt att bibliotekarier utsätts för social oro, hot, våld och kränkningar. I årets rapport har DIK särskilt fokus på hur biblioteken påverkats av pandemin. Hur har bibliotekariernas arbetsmiljö påverkats? Hur har biblioteken trots omständigheterna arbetat för att vara tillgängliga även under pandemin? Årets rapport släpps inför Bokmässan 2021, här kan du läsa 2019 års rapport.