Bättre balans mellan arbete och privatliv

jobba-balans-fritid-foraldrar fackforbundet DIK-jpg

Föräldrar och anhörigvårdare ska få bättre balans mellan arbete och privatliv – det syftar det så kallade balansdirektivet till. Det nya EU-direktivet säger bland annat att EU-länderna ska ge medborgarna rätt att vara föräldralediga, men också att vara lediga för vård av anhöriga eller vid trängande familjeskäl.

Här nedan kan du läsa en sammanfattning av det remissyttrande som DIK lämnat om det nya balansdirektivet.

Större möjlighet att arbeta flexibelt

Enligt direktivet ska alla arbetstagare ha rätt att begära flexibla arbetsformer av omsorgsskäl. Det innebär att man ska kunna be om att få anpassa sitt arbetsmönster genom till exempel distansarbete eller flexibla arbetstider. DIK håller med den utredning som genomförts på uppdrag av regeringen om att svensk rätt i de allra flesta fall redan uppfyller kraven i EU:s direktiv. Men det finns också krav som Sverige inte når upp till, som i detta fall.

DIK välkomnar initiativet till större flexibilitet i arbetslivet. Det kan bidra till att fler fortsätter arbeta fulltid i stället för att gå ned i tid för att ta hand om barn eller vårda anhöriga. Eftersom det främst är kvinnor som arbetar deltid av omsorgsskäl och därmed tappar i inkomst, karriärsutveckling och pension, kan förslaget bidra till ökad jämställdhet.

Direktivet ger bara en rätt att begära flexibla arbetsformer och det är arbetsgivaren som avgör om begäran ska beviljas eller inte. DIK anser att regeringen bör överväga att införa en rätt till flexibelt arbete. Möjligheten att arbeta på distans finns förstås inte i alla yrken, men det kan ändå gå att hitta andra sätt att möta arbetstagarens önskemål – exempelvis genom förändringar i arbetstiden. För att förslaget ska få genomslag är det också avgörande att arbetstagare vet om att möjligheten finns. Därför krävs informationsinsatser.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön – även vid distansarbete

När allt fler arbetar flexibelt är det viktigt att säkerställa en bra arbetsmiljö. Det finns exempelvis risk för isolering eller förväntningar på ständig tillgänglighet som kan skapa stress. För att flexibelt arbete ska fungera krävs tydliga ramar, löpande dialog, bra hemarbetsmiljö och mer friskvård. Oavsett var arbetet sker ska arbetsgivaren också säkerställa en bra digital arbetsmiljö genom att löpande undersöka teknisk utrustning, användarbarhet och säkerhet.

Här kan du läsa DIK:s rekommendationer kring flexibelt arbete och ett flexibelt arbetssätt.

DIK vill se fler insatser för jämställdhet

Eftersom balansdirektivet är ett så kallat minimidirektiv, finns det inget som hindrar medlemsländerna från att gå längre än kraven i direktivet. DIK anser att regeringen borde ta tillfället i akt att ta fler steg för att öka jämställdheten inom föräldraförsäkringen. Utvecklingen mot ett jämställt uttag går långsamt och män tar i nuläget bara ut 30 procent av föräldrapenningdagarna enligt Försäkringskassan. DIK vill se en tredelad föräldraförsäkring där en tredjedel reserveras för vardera föräldern, medan den återstående tredjedelen kan fördelas fritt.

Även de som tar ut närståendepenning för att vårda anhöriga är till största del kvinnor (70 procent). De går alltså ned i arbetstid, gör ett avbrott från arbetslivet eller väljer att tidigarelägga pensionen för att vårda närstående, vilket ofta är sjuka föräldrar. Även här behövs insatser för att öka mäns deltagande. Men för att anhöriga inte ska behöva täcka upp där samhället brister, och samtidigt tappa i inkomst och pension, behövs också satsningar på en stärkt äldrevård.

DIK arbetar med påverkan i frågor för att du ska få en bättre arbetsvardag. Se alla remissyttranden och rapporter från oss.

Till remisser och rapporter