Gå till innehåll

Vaccinpass kan göra att fler kan ta del av kultur

vaccinpass-museer

Regeringen föreslår att kulturverksamheter ska kunna använda sig av vaccinationsbevis för att undvika att behöva stänga helt eller begränsa öppettider och antalet besökare. Förslaget ska inte gälla biblioteken som anses vara särskilt samhällsviktiga och därför ska vara tillgängliga för alla.

DIK välkomnar vaccinpass i kulturverksamheter

I promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter föreslår regeringen att det om smittläget försämras ska gå att använda vaccinationsbevis i verksamheter där det finns särskilt stor risk för trängsel och smittspridning – bland annat i kultursektorn. Det ska vara upp till verksamheterna själva att avgöra om de vill använda sig av vaccinpass som ett sätt att undvika andra restriktioner.

I ett remissyttrande välkomnar DIK förslaget. Med vaccinpass kan fler ta del av kulturupplevelser och kunskap på ett smittsäkert sätt, i stället för att museer och andra helt ska behöva stänga ned eller kraftigt begränsa sin verksamhet. På så sätt behöver kultursektorn inte drabbas lika hårt och kan till exempel undvika att behöva säga upp personal.

Biblioteken ska inte använda sig av vaccinpass

Det är särskilt välkommet att biblioteken pekas ut som samhällsviktiga och därför ska undantas från åtgärden om vaccinationsbevis. Bibliotekslagen säger att bibliotek ska finnas tillgängliga för alla och att de ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. För DIK är det avgörande att alla har tillgång till biblioteken – särskilt i ett krisläge som en pandemi där de kan fungera som en opartisk informationskälla och mötesplats.

Även museerna fyller en viktig demokratisk funktion. Därför behöver det finnas en flexibilitet så att verksamhet som kan bedrivas på ett smittsäkert sätt kan genomföras utan krav på vaccinationsbevis, som exempelvis utomhusmuseer och vissa verksamheter med stora lokaler. Kulturella upplevelser spelar stor roll för människors välbefinnande och smittorisken bör alltid vägas mot folkhälsan i bredare bemärkelse.

Arbetsgivare måste säkerställa personalens trygghet

Oavsett vilka restriktioner som införs är det viktigt att arbetsgivare sätter in de smittskyddsåtgärder som krävs för att de som arbetar på bibliotek, museer och i andra kulturverksamheter ska känna sig trygga. Det ska finnas tydliga rutiner och skyddsanordningar som exempelvis plexiglas och avspärrningsband. Alla anställda som vill använda munskydd eller visir ska få göra det och den skyddsutrustning som enligt beslut ska användas i verksamheten ska arbetsgivaren stå för. Det är också viktigt att arbetsgivaren alltid tar hänsyn till synpunkter från skyddsombud och andra anställda när de gör riskbedömningar och beslutar om åtgärder.

DIK ser en risk att kontroller av människors vaccinpass kan innebära att personal råkar ut för hotfulla situationer. Hotfulla och våldsamma situationer sker redan idag på museer, kulturhus, bibliotek och andra öppna kulturinstitutioner. Därför måste alla arbetsgivare göra ordentliga riskbedömningar och se till att den säkerhetsutrustning och de rutiner som behövs finns på plats.

Läs mer i DIK:s remissyttrande.

Kan min arbetsgivare kräva att jag uppvisar vaccinationsbevis?

Läs svaret