Gå till innehåll

70 procent anser att det allmänna förtroendet för öppenhet och demokrati minskar – DIK presenterar ny rapport om våra offentliganställda medlemmar

juridiskt stöd

DIK har undersökt hur medlemmarna upplever det demokratiska samtalet och den fria kulturen. Rapporten ger en bild av medlemmarnas oro kring gränsförskjutning och hur den fria kulturen påverkas av dem.

Resultatet i rapporten ”Vi vet ju hur det blev i Sölvesborg” är oroande. I enkätsvaren, som ligger till grund för rapporten, finns en genomgående oro för hur stabil principen om en armlängds avstånd är. Av de offentliganställda DIK-medlemmar som svarat på enkäten uppger drygt 200 personer att de blivit uppvaktade av politiker eller tjänstemän vid sidan av ordinarie beslutsvägar med krav eller önskemål om förändringar i verksamheten.

Över hälften av de svarande tror att tonaliteten i valrörelsen ökar risken för hat och hot mot verksamhet eller anställda. Resultatet visar även att en klar majoritet av de tillfrågade i viss eller hög grad känner oro för att verksamheten de arbetar i kommer få ett begränsat uppdrag de närmaste åren. Utöver det visar enkäten att mer än hälften av alla tillfrågade svarar att de anser att generella politiska förändringar hotar deras yrkesutövning. Och nästan lika många oroas över att de inte ska kunna utföra sitt arbete utifrån sina yrkesetiska principer.

– Vi kan konstatera att resultatet är alarmerande. Inom DIK har vi under de senaste åren noterat en växande oro kring hur samhällets polarisering leder till både otillbörlig politisk påverkan och allvarliga problem med hat och hot. Det här bekräftas nu av denna rapport. Det här är ett allvarligt arbetsmiljöproblem, men det är också mer än så – det är en varningsklocka för hela det demokratiska samhället, som alla politiska beslutsfattare måste hörsamma, säger Anna Troberg, förbundsordförande på DIK.

DIK:s fem konkreta krav om vägen fram:

  • Den offentliga grundfinansieringen till kulturen måste stärkas på alla nivåer.

  • Myndigheten för kulturanalys ges ett tydligare uppdrag kring måluppfyllelse av lokal kulturpolitik.

  • Myndigheten för kulturanalys får i uppdrag att genomföra en granskning av otillbörlig politisk påverkan av offentlig kulturverksamhet så som arkiv, bibliotek och museer.

  • De offentliga arbetsgivarna tar ett större ansvar för nya hot mot medarbetare och ett ökat fokus på ett strukturerat arbetsmiljöarbete.

  • Staten inrättar en riskdelningsmekanism för att förmedla resurser till arrangemang som bedöms ha ett större behov av säkerhet.

Om rapporten

Rapporten bygger på en enkät med 3 428 svar från offentliganställda medlemmar i DIK, främst bibliotekarier, kommunikatörer/informatörer, arkivarier och museianställda.

Läs hela rapporten här.

För intervjuer eller mer information, vänligen kontakta:
Tamim Alameddine, pressansvarig, DIK
tamim.alameddine@dik.se
08-480 040 10