Gå till innehåll

Skolbiblioteken är en blind fläck

skolbibliotek-pojke658

Skolkommissionen presenterade nyligen förslag till förbättrad kvalitet i skolan. Skolbiblioteken saknas nästan helt. En felfokusering på gränsen till inkompetens menar DIK.

Nyligen presenterade Skolkommissionen sina förslag för höjda kunskapsresultat, ökad likvärdighet och förbättrad kvalitet i skolans undervisning. Insatser föreslås på tre huvudområden: stärkt kompetensförsörjning, stärkt huvudmannaskap och förstärkning av det statliga stödet och styrningen av skolan. Kommissionens betänkande heter Samling för skolan (SOU 2017:35). Trots den uppfordrande titeln om samling kan man förvänta sig att flera av betänkandets förslag kan resultera i en hel del politisk splittring och debatt. Exempelvis har den förre utbildningsministern Jan Björklund redan kallat kommissionen för ”en stor besvikelse”.

Det är en felfokusering på gränsen till inkompetens.

Skolbibliotek nämns endast tre gånger

Ur DIK:s perspektiv noterar vi något som vi återkommande har uppmärksammat genom åren. När skolans professioner (läs lärare och skolledare) slår sina kloka huvuden ihop med skolforskare, så uppstår mer eller mindre medvetna blinda fläckar. En sådan blind fläck är skolbibliotekens och skolbibliotekariernas betydelse för att stärka elevernas lärande. Ordet ”skolbibliotek” nämns endast tre gånger på betänkandets mer än 460 sidor. Ordet ”skolbibliotekarie” nämns en enda gång. Det är symptomatiskt att kommissionen ägnar betydligt mer uppmärksamhet åt lärares tillgång till högskolebibliotek än skolelevernas tillgång till skolbibliotek. Det är en felfokusering på gränsen till inkompetens. Särskilt mot bakgrund av den forsknings- och kunskapsöversikt som Kungliga biblioteket nyligen publicerade som visar skolbibliotekets betydelse för elevers lärande.

Skolbiblioteken måste prioriteras mer

För att lyckas med det som Skolkommissionen fick i uppdrag att ta fram lösningar på; höjda kunskapsresultat, ökad likvärdighet och förbättrad kvalitet i skolans undervisning, måste skolbiblioteksverksamheten hamna högre upp på politikers och skolledares prioriteringslista.