Vanliga frågor om arbetsbrist, uppsägning och avslutning av anställning 

När det är oroligt på jobbet är det viktigt att veta vad som gäller kring varsel, uppsägningstid och turordningsregler. Vad gäller till exempel om jag säger upp mig själv och vad har arbetsgivaren för rätt att avsluta min anställning? Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.

I arbetslivet kan oväntade förändringar och utmaningar uppstå, och ibland kan det innebära att din arbetsplats behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist eller konkurs. Oavsett om du är anställd på obestämd tid eller har en visstidsanställning, är det viktigt att förstå hur en anställning kan avslutas och vilka regler som gäller.  

I den här artikeln hittar du svar på vanliga frågor om hur anställningar kan upphöra, inklusive egen uppsägning och arbetsgivarens möjlighet att säga upp dig. Vi kommer att gå igenom de viktiga reglerna som gäller vid uppsägning enligt lagen om anställningsskydd (LAS),. Allt för att ge dig en klarare bild av hur du kan navigera genom uppsägningssituationer och vad som gäller under uppsägningstiden.

Om du inte hittar svar på just dina frågor eller vill ha personligt stöd kan du kontakta oss på fraga@dik.se

Hur ska en uppsägning gå till för att vara korrekt? 

Innan en arbetsgivare fattar beslut om uppsägning av anställda, behöver han eller hon förhandla med facket. Här bereds DIK en möjlighet att se över skälen till uppsägningarna, granska turordningslistan och i övrigt se till så att processen har gått rätt till. Först när förhandlingarna är avslutade kan ett beslut ett fattas. För att en uppsägning ska vara korrekt behöver arbetsgivaren överlämna ett skriftligt uppsägningsbesked till dig.  

Hur vet jag hur lång uppsägningstid jag har? 

När du går in i en anställning är din arbetsgivare skyldig att informera dig om de uppsägningstider som gäller. Det görs vanligtvis i anställningsavtalet, där det står hur många månader din uppsägningstid är, eller genom en hänvisning till lagen om anställningsskydd eller kollektivavtal.  

Har du svårigheter att hitta din uppsägningstid eller funderar kring något annat är du varmt välkommen att kontakta oss.   

Vilka regler gäller under uppsägningstiden? 

Under uppsägningstiden fortsätter du att vara anställd och har rätt till din lön och andra förmåner enligt ditt anställningsavtal och kollektivavtal. Om du blivit uppsagd har du rätt till ledighet för att söka jobb under arbetstid. Omfattningen av ledigheten ska vara “skälig”, det vill säga för att du ska kunna skicka in ansökningar och närvara vid anställningsintervjuer och liknande. 

Vad händer om min arbetsgivare går i konkurs? 

Om din arbetsgivare går i konkurs kan det påverka din anställning och dina ekonomiska rättigheter. I sådana situationer är det viktigt att du kontaktar DIK eller ditt fackliga ombud omedelbart. De kan ge dig information om din ställning och eventuella ersättningsmöjligheter, inklusive möjligheten att få lön som du är berättigad till genom den statliga lönegarantin.

Jag har inte fått ut min lön, vad ska jag göra? 

Om du inte har fått ut din lön är det viktigt att agera snabbt. För det första, kontrollera noggrant ditt anställningsavtal och se till att det inte finns några fel eller förseningar i betalningen. Om du fortfarande inte har fått din lön och är övertygad om att det inte är korrekt, kontakta din arbetsgivare för att förklara situationen och begära att de löser det. Om problemet kvarstår, kan du vända dig till DIK för råd och möjlig juridisk hjälp. De kan hjälpa dig att vidta lämpliga åtgärder för att få ut din förfallna lön och säkerställa att dina rättigheter respekteras. 

Vad innebär företrädesrätt? 

Har du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så kan du anmäla att du vill ha företräde till ny anställning där du blev uppsagd. Hur en sådan anmälan ska göras ska framgå av uppsägningsblanketten. Företrädesrätten innebär att du som arbetstagare har företräde till nya anställningar som du har tillräckliga kvalifikationer för nio månader från att du delgetts uppsägningsbeskedet.  

Vad är skillnaden mellan att bli uppsagd och avskedad?

Att bli uppsagd på grund av arbetsbrist innebär att arbetsgivaren säger upp dig av ekonomiska skäl eller på grund av större förändringar i verksamheten som innebär att de inte har behov av vissa tjänster längre. Att bli uppsagd av personliga skäl innebär att du blir uppsagd på grund av skäl som rör dig personligen. Det kan handla om samarbetssvårigheter, upprepade sena ankomster, misskötsel eller kränkande behandling av kollegor exempelvis. Vare sig du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl gäller uppsägningstiden i ditt anställningsavtal. Under den tiden har du rätt till lön eller motsvarande kompensation. 

Avskedad kan man bara bli när man allvarligt misskött sig och anställningen upphör utan uppsägningstid, dock måste arbetsgivaren meddela den anställde sju dagar innan. Tröskeln för vad som utgör tillräckliga skäl för avskedande är hög och därför är det ovanligt. 

Vad innebär varsel? 

Om antalet anställda som berörs av möjlig uppsägning överstiger fem personer behöver arbetsgivare lämna varsel om att de kan komma att behöva säga upp personal. Varslet behöver meddelas skriftligt till arbetsförmedlingen och lokala fackföreningar har rätt att få en kopia av varslet.  

Vad är en saklig grund för uppsägning? 

Begreppet “saklig grund” ersattes 1 oktober 2022 med sakliga skäl i samband med att lagen om anställningsskydd (LAS) förändrades. Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist är det ingen skillnad från tidigare. Sakliga skäl vid arbetsbrist kan till exempel vara att verksamheten gör förlust och det måste sparas in på personalkostnader.  

När det gäller uppsägningar av personliga skäl så finns det vissa skillnader, exempelvis kan vad som utgör sakliga skäl till uppsägning anges i centrala kollektivavtal. Oftast handlar det om misskötsamhet, upprepade sena ankomster, brottslighet på arbetsplatsen, och liknande. 

Vem går först vid uppsägning och vad är turordning?  

Om arbetsgivaren behöver säga upp anställda på grund av arbetsbrist ska man utgå från turordningslistan och ”sist in först ut”. Det är dock inte alltid den med längst anställningstid som får vara fortsatt anställd om det inte finns tillräckliga kvalifikationer, då kan någon med kortare anställningstid gå före. 

Arbetsgivaren har även möjlighet att undanta tre personer från turordningslistan, vilken innebär att en arbetstagare som riskerar sägas upp inte kan göra anspråk på den roll som innehas av den undantagne arbetstagaren, oavsett hur lång anställningstid den har.  

Kan jag bestrida en uppsägning?  

Är du medlem i DIK eller ett annat fackförbund företräder förbundet dig i förhandlingar gentemot din arbetsgivare innan du sägs upp. Om du anser att du blivit uppsagd av felaktiga skäl kan du kontakta oss på DIK som då gör en bedömning om vi kan företräda dig i en rättslig process. Arbetsgivaren behöver underrättas inom två veckor efter uppsägningsbeskedet. Efter den underrättelsen behöver det väckas talan inom två veckor. 

Kan jag bli uppsagd när jag är föräldraledig eller tjänstledig? 

Ja, du kan bli uppsagd såväl under föräldraledighet som under tjänstledighet. Är du föräldraledig börjar dock din uppsägningstid löpa först när du beräknas återgå i arbete.  

Jag vill säga upp mig, måste jag lämna in skriftlig uppsägning?

Nej, egentligen inte, däremot så är det en god idé att lämna in en skriftlig, daterad uppsägning. Det minimerar risken för att det bli fel uppsägningstid.  

Hur formulerar jag en skriftlig uppsägning? 

En uppsägning bör innehålla ditt namn, arbetsgivarens namn, datum, att du säger upp dig, samt en underskrift.  

Kan en arbetsgivare neka mig uppsägning? 

Nej.  

Är jag skyldig att jobba min uppsägningstid? 

Ja, men om din arbetsgivare går med på det kan ni komma överens om en kortare uppsägningstid. Det är inget du har rätt till men det kan vara en möjlighet. 

Undrar du över något mer? Kontakta oss:
Telefon: 08-480 040 00
E-post: fraga@dik.se 
Öppet: mån–fre 08:30-12:00 (Stängt alla röda dagar och klämdagar)