Anna Troberg: "Att avskaffa avdragsrätten för fackavgifter försvagar vår organisering"

Anna Troberg

Från och med 1 april väntas skattereduktionen för fackföreningsavgiften tas bort. I sitt remissyttrande avstyrker DIK förslaget som innebär en försvagning av fackföreningarna och arbetstagarnas organisering.

Sedan den 1 juli 2018 får alla medlemmar i ett fackförbund en skattereduktion på 25 procent på sin medlemsavgift. För den med en avgift på 400 kronor i månaden innebär det 100 kronors avdrag. Men från och med 1 april väntas avdragsrätten tas bort igen. Förslaget drevs igenom av M och Kd i deras gemensamma budgetreservation som röstades igenom i riksdagen innan jul. I sitt remissyttrande avstyrker DIK förslaget som innebär en försvagning av fackföreningarna och arbetstagarnas organisering.

En stark partsmodell med starka fack- och arbetstagarorganisationer är avgörande, inte minst för att möta behoven av kompetensförsörjning och omställning på en föränderlig arbetsmarknad. För att bibehålla och utveckla partsmodellen behöver organisationsgraden vara så hög som möjligt. Detta är särskilt viktigt för de grupper av arbetstagare som är egenföretagare eller egenanställda och riskerar att hamna utanför samhällets och arbetsmarknadens skyddsnät. Partsmodellens styrka och legitimitet bygger på att hela arbetsmarknaden inkluderas och organiseras.

Egenföretagare eller egenanställda och riskerar att hamna utanför samhällets och arbetsmarknadens skyddsnät.

Återinförandet av skattereduktion för fackföreningsavgift den 1 juli 2018 bidrog till att stärka den svenska modellen genom att göra det ekonomiskt möjligt för fler att organisera sig, vilket i sin tur stärker arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden. Skattereduktionen är också ett viktigt verktyg för att upprätthålla skattemässig likabehandling och jämvikt mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

När skattereduktionen nu avskaffas kvarstår arbetsgivarens möjlighet att göra avdrag för medlemsavgifter till arbetsgivarföreningar. DIK:s ordförande Anna Troberg är kritisk till förslaget:

– Att avskaffa skattereduktionen bidrar därmed till ett ojämnt förhållande mellan parterna genom att arbetstagarorganisationernas ställning försvagas.

Motivet bakom avskaffandet är enligt Moderaterna och Kristdemokraterna att lägre skatt på arbete (jobbskatteavdrag) är att föredra framför en skattereduktion som baseras på medlemskap i en förening. DIK delar inte bedömningen. Fördelen med en skattereduktion är att den fördelas likvärdigt till alla som är medlemmar i ett fackförbund utefter avgiftens storlek, medan jobbskatteavdrag innebär ett större avdrag till de med högre inkomster som redan har ekonomiska förutsättningar att betala sitt medlemskap.

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker DIK förslaget om att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgiften.

Läs hela remissyttrandet här.