Anna Troberg: "De statliga museerna förbisedda även i årets budget"

annatroberg-02-1920

Det är dags att se över hyrorna för de statliga museerna så att anslagen kan läggas på kärnverksamheten och förbättrad personalpolitik, skriver ordförande Anna Troberg i en kommentar till regeringens budgetproposition.

I regeringens förslag till budget saknas det en satsning på de statliga museerna. Museisektorn har under lång tid präglats av dålig arbetsmiljö och hög andel otrygga anställningar. Som fackförbund ser DIK att det har direkt koppling till den resursurholkning som under lång tid har drabbat de statliga museerna.

Ett resurstillskott skulle kunna ske i form av höjning av anslagen, men DIK menar att det inte är rätt väg att gå.

I sin utredning om hur Statens museer för världskultur skulle kunna förbättra sin ekonomi föreslår myndighetschefen Ann Follin att de hyror som Statens fastighetsverk tar ut ska sänkas för kulturfastigheter. I dag tar Statens fastighetsverk ut marknadshyror, utan hyreshöjningar till följd av det kompenseras museernas anslag.

Genom sänkta lokalkostnader kan statens museer lägga mer pengar på kärnverksamhet, och på sin personal, vilket då skulle förbättra den eftersatta arbetsmiljön och möjliggöra en bättre personalpolitik så att DIK:s medlemmar kan från staplade visstidsanställningar till tillsvidareanställningar.

Det är beklagligt att regeringen även i denna budget förbiser att satsa på museerna och dess anställdas utveckling och kompetens.

Regeringens budgetproposition innehåller även mycket positivt för DIK:s medlemmar. Det fackliga medlemskapet föreslås blir billigare genom avdragsrätt på avgiften. Taket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp – det motsvarar en högsta ersättning på ungefär 30 300 kr i månaden innan skatt vid heltidssjukskrivning. Även arbetslöshetsersättningen föreslås förbättras genom slopandet av en karensdag.

DIK gläds åt att det storsatsas på biblioteken i regeringens budget. Folkbiblioteken får 250 miljoner för att kunna uppfylla sitt demokratiuppdrag. DIK utgår från att åtminstone delar av den satsningen går till att förbättra arbetsmiljön för bibliotekarierna på folkbiblioteken, i enlighet med förslagen i vår rapport om hot och våld på biblioteken. Till exempel ska ensamarbete i folkbiblioteken i inte förekomma och personalen behöver utbildning i hantering av svåra och hotfulla situationer. (https://www.dik.se/om-dik/nyhetsarkiv/hot-och-vald-vardag-for-manga-bibliotekarier-dik-kraver-krafttag-i-ny-rapport/)

Att Kungliga biblioteket ges 25 miljoner kronor per år i tre år för att stärka biblioteken i arbetet med att höja medborgarnas digitala kompetens får i sammanhanget ses som en symbolisk summa.

Skolverket får i budgeten ett mycket välkommet uppdrag att se över i vilken mån skolbibliotekens funktion och skolbibliotekariernas kompetens används för att stärka utbildningskvaliteten. Det är en uppföljning DIK har efterfrågat under lång tid som förhoppningsvis leder till att varje elev får tillgång till skolbibliotek och en skolbibliotekarie.

Satsningen på 115 miljoner på den fria konsten kommer att ge kulturförmedlare ute i kommunerna bättre möjlighet att stärka och sprida konstarter som teater och dans.

Även den satsning som görs på avgiftsfri släktforskning är strategiskt viktig för att få fri tillgång till arkiv och ligger i linje med den utveckling DIK vill se för arkivsektorn.

Regeringen satsar på studenter genom att förstärka skyddet för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) vid studier och höja studiemedlets bidragsdel med 300 kr.

Anna Troberg

Förbundsordförande DIK