”Ett mycket viktigt steg i rätt riktning” – DIK om nya skolbiblioteksutredningen

skolbibliotek-utredning-fackforbundet-DIK

Skolbibliotek är inte bara rum med böcker. Här lär sig eleverna källkritiskt tänkande, inspireras till läsning och till nya idéer – skolbiblioteken har därför en väsentlig roll i det pedagogiska arbetet på landets skolor. Det är positivt att den skolbiblioteksutredning som lämnades till utbildningsministern den 19 februari innehåller flera av de åtgärder som DIK under många år lyft för att stärka skolbiblioteken, bland annat utökade krav på bemanning.

Idag är kvalitén på landets skolbibliotek mycket varierande och på många håll saknas bemanning i form av utbildade bibliotekarier. Utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning har tittat på hur alla elever kan få en likvärdig tillgång till skolbibliotek. Utredningen föreslår bland annat att alla skolor ska ha ett bemannat skolbibliotek, som är en del av skolornas pedagogiska arbete. Personalen ska ha kompetens inom biblioteks- och informationsvetenskap.  

 – Det är mycket glädjande att de åtgärder DIK under många år lyft för att stärka skolbiblioteken även anammats av utredningen. Det är en stor framgång. Förslagen om att det ska finnas ett skolbibliotek bemannat med rätt kompetens i anslutning till varje skola och att det ska utbildas fler bibliotekarier är helt avgörande för likvärdighet och kvalitet i skolbiblioteksverksamheten runt om i landet, säger Anna Troberg, förbundsordförande.  

Den större delen av den föreslagna investeringen på 470 miljoner årligen öronmärks för att kommunerna ska kunna säkra just bemanningen. 

Framtidens bibliotek kräver breddad rekrytering 

För att öka tillgången på skolbibliotekarier så föreslår utredningen också att biblioteksutbildningen ska ökas med hundra platser, men för att kunna bemanna landets bibliotek krävs inte bara fler utbildningsplatser – bemanningen behöver också spegla mångfalden i samhället. En breddad rekrytering till bibliotekarieutbildningarna är därför en nyckel till framtidens bibliotek, vilket DIK bland annat har kommenterat i rapporterna Bemanna skolbiblioteken och Biblioteken speglar samhället.  

 – Utredningens förslag är viktiga steg i rätt riktning, men de måste drivas ända in i mål för att bli politisk verklighet. DIK kommer att vara med hela vägen. Vi ger oss inte förrän alla elever i Sverige har tillgång till ett riktigt bra bemannat skolbibliotek, säger Anna Troberg.  

På regeringen.se kan du läsa utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” i sin helhet.

Läs utredningen