Hot och våld vardag för många bibliotekarier – DIK kräver krafttag i ny rapport

bocker-bibliotek

För två år sedan gjorde DIK en rapport som visade en tuff arbetsmiljö för många av våra bibliotekarier. I årets uppföljning ser det ännu dystrare ut. Ungefär fyra av tio anger att social oro, kränkande tillmälen och våld har ökat de senaste två åren och mer än varannan anger att hot har blivit vanligare.

DIK:s rapport "Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek" ger en dyster bild, där hot och våld blivit en del av vardagen för många bibliotekarier. Och det är framför allt på våra folkbibliotek som förekomsten av hot och våld har ökat. 39 procent anger att det förekommit våld då de arbetat på folkbibliotek de senaste två åren och av dessa anger nästan hälften att våldet har ökat.

Men utvecklingen på biblioteken har inte skett i ett vakuum. Nästan sju av tio upplever att en av de främsta orsakerna till ökad social oro på biblioteket är ett förändrat samhälle utanför biblioteken.

Hot påverkar medieurvalet

I den nya rapporten har vi lagt till frågor om hot och påtryckningar kopplade till medieinköp. 22 procent av folkbibliotekarierna har upplevt påtryckningar kopplade till medieinköp de senaste två åren och 17 procent upplever att hot kopplade till medieinköp har ökat de senaste två åren. Lika många upplever att bedömningarna kring medieurval har förändrats på grund av påtryckningar.

16 procent funderar på att byta jobb

Bristerna i arbetsmiljön påverkar hur våra bibliotekarier trivs på jobbet. 16 procent av de svarande har funderat på att byta jobb på grund av social oro, hot eller våld på biblioteket de arbetar på. En av de svarande säger så här: "Folkbiblioteken är inne i en oroväckande utveckling, där man inte tycks ha samsyn kring biblioteket som offentlig arena. En sådan arena kan aldrig kan vara en plats utan förhållningsregler. Då blir det ett rum där de flesta inte vill vistas. Och en arbetsplats dit man inte längtar.”

Ingen ska behöva jobba ensam

DIK tycker att det är oerhört allvarligt att många bibliotekarier upplever hot, våld och social oro på sina arbetsplatser och kräver därför nolltolerans mot hot och våld på biblioteken. Här måste arbetsgivare ta sitt ansvar för att:

  • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och definiera hot, våld samt oro och oordning på biblioteken som ett arbetsmiljöproblem.

  • Varje arbetsplats ska ha nedskrivna och kända rutiner för att anmäla incidenter, förankrade hos personal och arbetsgivare, och varje incident ska rapporteras och hanteras.

  • Varje arbetsplats ska ha en handlingsplan för hur bibliotekspersonalen ska möta svåra och hotfulla situationer.

  • Personalen ska ha utbildning för att hantera svåra och hotfulla situationer.

  • Ensamarbete på folkbibliotek ska inte förekomma.

Politiker har i sin tur ansvar för att:

  • Biblioteken ska ha tillräckliga resurser att utföra sitt uppdrag samtidigt som en god arbetsmiljö upprätthålls.

  • Säkerställa att samhällets utsatta inte blir bibliotekens ansvar. Det behövs fler ytor där alla är välkomna och aktörer med ansvar för socialt utsatta måste ges resurser för att klara av sitt uppdrag.

Läs hela rapporten här.

Läs rapporten från 2015 här.