LAS-utredningen är inte ett alternativ

stopp-hand

DIK kommenterar LAS-utredningen och de kraschade förhandlingarna.

Förhandlingarna kraschade. Parterna i privat sektor, LO, PTK* och Svenskt Näringsliv förhandlade ända in i kaklet men det blev ingen uppgörelse. Ett stort hinder i förhandlingarna har varit det överhängande hotet om lagstiftning. I synnerhet de fackliga parterna har bakbundits av de förslag som den så kallade LAS-utredningen presenterade i början av juni. Förslagen skulle innebära en kraftigt försämrad anställningstrygghet för alla arbetstagare. Även arbetsgivarna föredrar en förhandlingslösning – men alternativet är helt klart till deras fördel.

LAS-utredningen är inte ett alternativ

DIK är starkt kritiska till utredningen som helhet och anser att den överhuvudtaget inte borde ha tillsatts. Utredningens förslag bryter tydligt mot direktivet om att upprätthålla en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter. Förslagen är mycket långtgående. De har kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel och innebär ett försämrat anställningsskydd med stor otrygghet som följd. Bland annat föreslås ändrade regler för turordning och ogiltigförklaring som gör det avsevärt mycket lättare för arbetsgivare att säga upp anställda av personliga skäl. Det slår särskilt hårt mot alla de arbetstagare som arbetar i mindre företag med upp till 15 anställda vars rätt till ogiltighetsförklaring av en uppsägning tas bort. Arbetsgivare ges stort utrymme att säga upp vem som helst, på vilka grunder som helst.

DIK ser inte heller att förslag som ska vara till facklig fördel väger upp för försämringarna. Till exempel är det lagstadgade ansvar för kompetensutveckling som utredningen föreslår begränsat. Det ger ingen individuell rätt till kompetensutveckling utan arbetsgivaren kan i praktiken själv välja ut vilka arbetstagare som ska få relevant vidareutbildning.

Löser inte arbetsmarknadens problem

Utredningens uppdrag har varit att göra det lättare för grupper med svagare ställning på arbetsmarknaden, framförallt unga och nyanlända, att få jobb. Utan några egentliga säkra belägg, har utredningens recept för detta varit att öka flexibiliteten och rörligheten på arbetsmarknaden genom att göra det lättare och mindre kostsamt att säga upp anställda. Sannolikt kommer förslagen ha marginell effekt för unga och nyanländas jobbmöjligheter. Sannolikt kommer förslagen istället leda till en ökad risk för äldre och sjuka att sägas upp, då det i synnerhet är deras anställningsskydd som försämras när anställningstiden görs mindre relevant. DIK är av uppfattningen att utredningens förslag kommer leda till en ökad otrygghet på arbetsmarknaden som inte gynnar någon arbetstagare.

Vi vet ännu inte säkert att utredningens förslag blir lagtext, mycket kan hända innan dess. Men om det blir lagtext i nuvarande form är det ett allvarligt slag mot balansen på arbetsmarknaden. Det vore att föredra att arbetsmarknadens parter själva löser arbetsmarknadens problem – utan hot om lagstiftning.

Allt detta lyfter DIK i ett remissyttrande till utredningen som skickas till arbetsmarknadsdepartementet i dag. Läs hela yttrandet och mer om våra synpunkter på förslagen här.

*DIK är ett av 26 fackförbund som företräds av tjänstemannaorganisationen PTK.