Så mycket tjänade DIK:s medlemmar 2021

loneenkat-header-fackforbundet-DIK

Resultatet från den årliga löneenkäten är här. Rapporten visar en positiv löneutveckling för DIK:s medlemmar under 2021, men konstaterar fortsatta löneskillnader mellan kvinnor och män inom flera yrkesområden – något som DIK arbetar på flera fronter för att förbättra.

Varje år undersöker DIK löneläget för våra medlemmar som jobbar inom kommunikation, kultur eller kreativ sektor. Lönestatistiken ger dig som jobbar inom dessa branscher värdefull information när du ska löneförhandla och är dessutom ett mycket viktigt verktyg i DIK:s arbete för att förbättra villkoren på arbetsmarknaden.

God löneutveckling

I förra årets lönestatistik framkom att medlemmarnas löneutveckling minskat till följd av coronapandemin. Löneutvecklingen hade då sjunkit med drygt en procentenhet från året innan (från 3,7 till 2,6 procent).

Enligt statistiken som samlats in för 2021 verkar medlemmarnas löneutvecklingstakt ha återhämtat sig – under året har lönerna ökat med i genomsnitt 3,9 procent sedan 2020. DIK fortsätter att noggrant följa denna utveckling och arbetar aktivt för rättvisa lönevillkor inom våra medlemsgruppers branscher.

Fortsatt lönegap mellan kvinnor och män

Rapporten visar att män tjänar mer än kvinnor inom de flesta av DIK:s yrkesområden. Störst skillnad är det inom bland annat undervisning, marknadsföring/reklam och redaktionellt arbete.

De områden som visade ingen eller minimal löneskillnad mellan könen var arkiv, bibliotek och konservator. Dessa områden är dock tydligt kvinnodominerade och medianlönerna här ligger lägre än inom de områden där skillnaderna mellan män och kvinnor är som störst.

Att kvinnodominerade yrkesområden och lägre löner hör samman är tyvärr ingen nyhet. Bland DIK:s medlemmar är 75 procent kvinnor och många jobbar just inom kvinnodominerade yrken där löner och löneutveckling ofta är låg i förhållande till utbildningsnivå. Vi arbetar därför aktivt med att höja statusen på dessa samhällsviktiga yrken, bland annat genom att påverka politiken till att tillföra mer resurser till kultursektorn där bland annat bibliotek, arkiv och museer ingår.

Att den ekonomiska ojämställdheten ska rättas till är ett viktigt prioriteringsområde för oss på DIK. Löneskillnader påverkar kvinnors ekonomi både på kort och lång sikt, bland annat leder de till lägre pension. Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att varje år både kartlägga och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män, men lagen efterlevs dåligt. Därför driver vi krav på att Diskrimineringsombudsmannens tillsyn ska skärpas och att de arbetsgivare som bryter mot kraven ska få kännbara sanktioner. 

En annan viktig faktor för att nå jämställda löner är ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Det kan leda till att ansvaret för barn och obetalt hemarbete delas mer lika. Därför driver vi även påverkansarbete för en tredelad föräldraförsäkring.

Vad borde du tjäna?

Här kan du ladda ner årets rapport för att se och jämföra aktuella löner för några av DIK:s vanligaste yrkesgrupper, till exempel kommunikatörer, bibliotekarier och arkivarier.

Ladda ner PDF med år 2021:s lönestatistik.

Ladda ner

Är du medlem i DIK kan du logga in på Mina sidor för att använda Saco lönesök – Sveriges största databas för akademikerlöner. Här kan du se statistik för ännu fler yrken och filtrera på, exempelvis geografiskt område eller utbildningsnivå.

På mina sidor kan du också boka ett samtal med DIK:s lönecoacher, som svarar på dina funderingar om till exempel ingångslön, löneförhandling och andra villkor kopplade till din löneutveckling.

I årets enkät svarade 7 729 medlemmar, vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent. Siffrorna avser löneläget i oktober 2021.

Få detaljerad statistik och lönecoachning

Bli medlem och ta del av alla förmåner idag!

Bli medlem