Ordlista med uttryck och förkortningar

Ordlista

Vad betyder LAS? Vad står FML för? Och när det står AG i mötesprotokollet, vad innebär det? Här följer några ord och förkortningar som du som lokalfacklig kommer att stöta på förr eller senare i ditt uppdrag.

Ajournera – att göra en paus eller uppehåll i ett möte eller förhandling, för att till exempel läsa igenom en text eller prata med en facklig kollega. En ajournering kan vara från några minuter till flera dagar eller veckor.

AG – förkortning för arbetsgivare

Akademikeralliansen - en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag, mellan 16 Saco-anslutna förbund. Läs mer på AkademikerAlliansens webb.

Avtal – ett samlingsnamn på en överenskommelse mellan parter. Exempel på avtal är anställningsavtal och kollektivavtal.

Centralt avtal – kollektivavtal som sluts mellan central arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation, som gäller inom avtalets tillämpningsområde. Dessa avtal gäller till exempel lön, arbetstid, pensioner och anställningsvillkor.

Editionsplikt – motsvarar § 19 i Medbestämmandelagen (MBL) och kallas där Rätt till information. Det innebär en skyldighet att visa handlingar som åberopas i en förhandling. Editionsplikten gäller både arbetsgivarpart och arbetstagarpart.

FML – förkortning för förtroendemannalagen (som egentligen heter Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen). Detta är en viktig lag som bland annat ger en fackligt förtroendevald rätt att på arbetstid företräda medlemmarna i frågor som rör verksamheten. Läs hela lagtexten här.

Fredsplikt – när kollektivavtal är undertecknat råder fredsplikt, vilket betyder att strejk och andra stridsåtgärder då är otillåtna.

GDPR – en förkortning för General Data Protection Regulation. Det är en EU-gemensam dataskyddsförordning, som började gälla den 25 maj 2018 (och ersatte då Personuppgiftslagen, PuL). GDPR skapades för att säkerställa individens rättigheter till sina personuppgifter. Förordningen reglerar hur personuppgifter ska hanteras – till exempel hur du får samla in, lagra och sprida personuppgifter. Den reglerar också vad som räknas som känsliga personuppgifter och vilka extra högra krav som ställs på organisationer eller företag som hanterar sådana. För dig som förtroendevald är denna lag mycket viktig att ha koll på, eftersom medlemskap i ett fackförbund räknas som en känslig personuppgift. Du kan läsa mer om GDPR här.

LAS – Lagen om anställningsskydd (LAS) tillkom 1974 och reglerar bland annat anställningsavtal och uppsägning. Läs hela LAS-lagtexten här.

Lönerevision – processen där lönen bestäms och fördelas hos arbetsgivaren.

Lönespridning – en term som används för att beskriva löneskillnader inom en grupp medarbetare med vissa statistiska mått (som till exempel region, utbildning, yrke, bransch, ålder samt kön).

MBL – Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) tillkom 1976. I denna lag regleras förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare bland annat i frågan om rätt till information, om slutande av kollektivavtal och om medling i arbetstvister. Läs hela MBL-lagtexten här.

Omställningsavtal – samlingsbegrepp för kollektivavtal som innehåller insatser och åtgärder för arbetstagare som berörs av personalneddragningar.

Saco – Sveriges akademikers centralorganisation. Saco är en sammanslutning av 21 olika fackförbund.

Saco – P – samlingsnamnet för alla akademikerförbunds medlemmar inom den privata sektorn. Samarbetet sker bland annat om löneavtal inom branscher på privat sektor. Läs mer om Saco-P.

Saco-S – förhandlingsorganisation som består av 18 Sacoförbund för statligt anställda akademiker. De driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart och tecknar bland annat grundläggande kollektivavtal om pensioner, allmänna anställningsvillkor och semester. Läs mer om Saco-S.

Tystnadsplikt – regler om tystnadsplikt finns i medbestämmandelagen och är en förhandlingsfråga. Det handlar oftast om att du som förtroendevald ska kunna hantera konfidentiell information med omdöme och integritet. En förtroendevald som binds av tystnadsplikt har alltid rätt att tala med föreningsstyrelsen och med förbundens kanslier. Dock måste du alltid tala om att även de omfattas av tystnadsplikt.

Yrkande – en parts krav i en förhandling

Klicka här för att läsa Sacos fördjupande ordlista.

Läs Sacos ordlista